Bảng chữ cái tiếng Filipino

Bảng chữ cái của ngôn ngữ Filipino
(Đổi hướng từ Bảng chữ cái Filipino)

Bảng chữ cái Filipino hiện đại (tiếng Filipino: Makabagong alpabetong Filipino), còn được gọi là Bảng chữ cái Filipino (tiếng Filipino:alpabetong Filipino), là bảng chữ cái của Tiếng Filipino - một trong hai ngôn ngữ chính thức của Philippines (cùng với tiếng Anh). Bảng chữ cái này bao gồm 28 chữ cái: 26 chữ cái của Bảng chữ cái Latinh cơ bản của ISO và chữ Ñ, Ng.

Chữ viết hoa
A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG O P Q R S T U V W X Y Z
Chữ viết thường
a b c d e f g h i j k l m n ñ ng o p q r s t u v w x y z

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa