Mở trình đơn chính
H
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

H, h (gọi là hát hoặc hờ) là chữ thứ tám trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh và là chữ thứ 11 trong chữ cái tiếng Việt.

Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Chữ H với các dấu phụ
Ĥĥ Ȟȟ Ḧḧ Ḣḣ Ḩḩ Ḥḥ Ḫḫ H̱ẖ Ħħ Ⱨⱨ
Ha Hb Hc Hd He Hf Hg Hh Hi Hj Hk Hl Hm Hn Ho Hp Hq Hr Hs Ht Hu Hv Hw Hx Hy Hz
HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ
aH ăH âH bH cH dH đH eH êH fH gH hH iH jH kH lH mH nH oH ôH ơH pH qH rH sH tH uH ưH vH wH xH yH zH
AH ĂH ÂH BH CH DH ĐH EH ÊH FH GH HH IH JH KH LH MH NH OH ÔH ƠH PH QH RH SH TH UH ƯH VH WH XH YH ZH
Ghép chữ H với số hoặc số với chữ H
H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Xem thêm

Tham khảoSửa đổi