Mở trình đơn chính
Q
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

Q, q (gọi là "quy" - /kwi/ theo tiếng Pháp hoặc "kiu" - /kju/ theo tiếng Anh) là chữ cái thứ 17 trong phần nhiều bảng chữ cái dựa trên Latinh và là chữ thứ 21 trong chữ cái tiếng Việt. Trong tiếng Việt Q luôn luôn đi trước U, dùng cho âm /kw/. Liên kết QU cũng thường xảy ra trong các ngôn ngữ thuộc nhóm Germannhóm Rôman: trong tiếng Anhtiếng Đức dùng cho âm /kw/; trong tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý... dùng cho âm /k/.

Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Chữ Q với các dấu phụ
Ɋɋ Ƣƣ ʠ
Qa Qb Qc Qd Qe Qf Qg Qh Qi Qj Qk Ql Qm Qn Qo Qp Qq Qr Qs Qt Qu Qv Qw Qx Qy Qz
QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ
aQ ăQ âQ bQ cQ dQ đQ eQ êQ fQ gQ hQ iQ jQ kQ lQ mQ nQ oQ ôQ ơQ pQ qQ rQ sQ tQ uQ ưQ vQ wQ xQ yQ zQ
AQ ĂQ ÂQ BQ CQ DQ ĐQ EQ ÊQ FQ GQ HQ IQ JQ KQ LQ MQ NQ OQ ÔQ ƠQ PQ QQ RQ SQ TQ UQ ƯQ VQ WQ XQ YQ ZQ
Ghép chữ Q với số hoặc số với chữ Q
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 0Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q
Xem thêm

Tham khảoSửa đổi