Danh sách độ phân giải phổ biến

bài viết danh sách Wikimedia

Đồ họa máy tính Sửa đổi

Đối với bảng dưới đây, SAR (Tỉ lệ khía cạnh lưu trữ) được dựa trên số điểm ảnh không được đưa vào dùng cho PAR (Tỉ lệ khía cạnh điểm ảnh, điểm ảnh có thể không vuông) và DAR (Tỉ lệ khía cạnh hiển thị trên màn hình, tỉ lệ của hình ảnh thực tế được hiển thị) có thể khác nhau.[note 1]

Một danh sách độ phân giải màn hình tiêu chuẩn VGA thường được sử dụng trong màn hình máy tính, cũng có thể tìm thấy ở Độ phân giải màn hình đồ họa.

Máy tính và thiết bị màn hình cầm tay
Tiêu chuẩn W(px) H(px) SAR DAR PAR Điểm ảnh
Microvision 16 × 16 1:1 1:1 1:1 &0000000000000256000000256
Timex Datalink USB[1][2] 42 × 11 42:11 1:1 5:9 &0000000000000462000000462
PocketStation 32 × 32 1:1 1:1 1:1 &00000000000010240000001.024
Etch A Sketch Animator 40 × 30 4:3 4:3 1:1 &00000000000012000000001.200
Epson RC-20[3] 42 × 32 21:16 1:1 0.762 &00000000000013440000001.344
GameKing I (GM-218), VMU 48 × 32 3:2 3:2 1:1 &00000000000015360000001.536
Etch A Sketch Animator 2000 60 × 40 3:2 3:2 1:1 &00000000000024000000002.400
Hartung Game Master 64 × 64 1:1 1:1 1:1 &00000000000040960000004.096
Field Technology CxMP Ltd. Smart Watch[2] 72 × 64 9:8 1:1 0.889 &00000000000046080000004.608
Montblanc e-Strap[4] 128 × 36 32:9 1:1 0.281 &00000000000046080000004.608
Epoch Game Pocket Computer 75 × 64 75:64 1:1 1:1.171875 &00000000000048000000004.800
Nokia 3210, and many other early Nokia Phones: List of Nokia products 84 × 48 7:4 2:1 1.143 &00000000000040320000004.032
Entex Adventure Vision 150 × 40 15:4 3.75 1:1 &00000000000060000000006.000
First Graphing calculators: Casio fx-7000G, TI-81 96 × 64 3:2 3:2 1:1 &00000000000061440000006.144
Pokémon mini 96 × 64 3:2 3:2 1:1 &00000000000061440000006.144
TRS-80 128 × 48 8:3 3:2 0.563 &00000000000061440000006.144
Nokia Series 40 phones 96 × 65 96:65 3:2 1.016 &00000000000062400000006.240
MetaWatch Strata & Frame watches 96 × 96 1:1 1:1 1:1 &00000000000092160000009.216
Ruputer 102 × 64 51:32 8:5 1.004 &00000000000065280000006.528
Atari Portfolio, TRS-80 Model 100 240 × 64 15:4 3.75 1:1 &000000000001536000000015.360
Atari Lynx 160 × 102 80:51 8:5 1.02 &000000000001632000000016.320
Sony SmartWatch, Sifteo cubes 128 × 128 1:1 1:1 1:1 &000000000001638400000016.384
(QQVGA) 160 × 120 4:3 4:3 1:1 &000000000001920000000019.200
Nintendo Game Boy, Game Boy Color (GB); Sega Game Gear (GG) 160 × 144 10:9 10:9 1:1 &000000000002304000000023.040
Pebble E-Paper Watch 144 × 168 6:7 6:7 1:1 &000000000002419200000024.192
Neo Geo Pocket Color 160 × 152 20:19 20:19 1:1 &000000000002432000000024.320
Palm LoRES 160 × 160 1:1 1:1 1:1 &000000000002560000000025.600
Apple II HiRes (6 color) and Apple IIe Double HiRes (16 color), grouping subpixels 140 × 192 35:48 4:3 1.828 &000000000002688000000026.880
VIC-II multicolor, IBM PCjr 16-color, Amstrad CPC 160 × 200 4:5 4:3 5:3 &000000000003200000000032.000
WonderSwan 224 × 144 14:9 14:9 1:1 &000000000003225600000032.256
Nokia Series 60 smartphones (Nokia 7650, plus First and Second Edition models only) 208 × 176 13:11 13:11 1:1 &000000000003660800000036.608
Nintendo Game Boy Advance (HQVGA) 240 × 160 3:2 3:2 1:1 &000000000003840000000038.400
Older Java MIDP devices like Sony Ericsson K600 220 × 176 5:4 5:4 1:1 &000000000003872000000038.720
Acorn BBC 20 column modes 160 × 256 5:8 4:3 2.133 &000000000004096000000040.960
Nokia 5500 Sport 208 × 208 1:1 1:1 1:1 &000000000004326400000043.264
TMS9918 Modes 1 (e.g. TI-99/4a) and 2, ZX Spectrum, MSX, Nintendo DS (each screen) 256 × 192 4:3 4:3 1:1 &000000000004915200000049.152
Apple II HiRes (1 bit per pixel) 280 × 192 35:24 4:3 0.914 &000000000005376000000053.760
Samsung Gear Fit 432 × 128 27:8 1:1 0.296 &000000000005529600000055.296
Apple iPod Nano 6G 240 × 240 1:1 1:1 1:1 &000000000005760000000057.600
Atari 400/800 320 × 192 5:3 5:3 1:1 &000000000006144000000061.440
CGA 4-color, Atari ST 16 color, Commodore 64 VIC-II Hires, Amiga OCS NTSC Lowres, Apple IIGS LoRes, MCGA 320 × 200 8:5 4:3 0.833 &000000000006400000000064.000
Elektronika BK 256 × 256 1:1 1:1 1:1 &000000000006553600000065.536
UIQ 2.x based smartphones 320 × 208 20:13 3:2 0.975 &000000000006656000000066.560
Sega Nomad, Neo Geo AES 320 × 224 10:7 3:2 1.05 &000000000007168000000071.680
QVGA, Mega Drive, Nintendo 3DS (lower screen) 320 × 240 4:3 4:3 1:1 &000000000007680000000076.800
Acorn BBC 40 column modes, Amiga OCS PAL Lowres 320 × 256 5:4 5:4 1:1 &000000000008192000000081.920
Apple Watch 38mm 272 × 340 4:5 4:5 1:1 &000000000009248000000092.480
WQVGA (common on Windows Mobile 6 handsets) 400 × 240 5:3 5:3 1:1 &000000000009600000000096.000
Palm (PDA) HiRES, Samsung Galaxy Gear 320 × 320 1:1 1:1 1:1 &0000000000102400000000102.400
WQVGA, Apple iPod Nano 7G 432 × 240 9:5 9:5 1:1 &0000000000103680000000103.680
Apple IIe Double Hires (1 bit per pixel)[5] 560 × 192 35:12 4:3 0.457 &0000000000107520000000107.520
TurboExpress 400 × 270 40:27 3:2 1.013 &0000000000108000000000108.000
A WQVGA variant, used commonly for Portable DVD Players, Digital photo frames, GPS receivers and devices such as the Kenwood DNX-5120, and Glospace SGK-70. Often falsely marketed as "16:9" 480 × 234 80:39 16:9 0.866 &0000000000112320000000112.320
TeletextViewdata 40×25 character screens (PAL non-interlaced) 480 × 250 48:25 4:3 0.694 &0000000000120000000000120.000
Quarter SVGA (selectable in some PC shooters) 400 × 300 4:3 4:3 1:1 &0000000000120000000000120.000
Apple iPod Nano 5G 376 × 240 47:30 14:9 0.993 &000000000009024000000090.240
Apple Watch 42mm 312 × 390 4:5 4:5 1:1 &0000000000121680000000121.680
Atari ST 4 color, CGA mono, Amiga OCS NTSC Hires, Apple IIGS HiRes, Nokia Series 80 smartphones 640 × 200 16:5 4:3 0.417 &0000000000128000000000128.000
Sony PlayStation Portable, Zune HD, Neo Geo X 480 × 272 30:17 16:9 1.007 &0000000000130560000000130.560
Elektronika BK, Polyplay 512 × 256 2:1 2:1 1:1 &0000000000131072000000131.072
Nokia Series 60 smartphones (E60, E70, N80, N90) 416 × 352 13:11 13:11 1:1 &0000000000146432000000146.432
HVGA, Handheld PC 640 × 240 8:3 8:3 1:1 &0000000000153600000000153.600
HVGA, Palm Tungsten T3 Apple iPhone, Palm (PDA) HiRES+ 480 × 320 3:2 3:2 1:1 &0000000000153600000000153.600
Acorn BBC 80 column modes, Amiga OCS PAL Hires 640 × 256 5:2 4:3 0.533 &0000000000163840000000163.840
Black & white Macintosh (9") 512 × 342 256:171 3:2 1.002 &0000000000175104000000175.104
Nintendo 3DS (upper screen in 3D mode) (2× 400 × 240, one for each eye) 800 × 240 10:3 5:3 0.5 &0000000000192000000000192.000
Macintosh LC (12")/Color Classic (also selectable in many PC shooters) 512 × 384 4:3 4:3 1:1 &0000000000196608000000196.608
Nokia Series 90 smartphones (7700, 7710) 640 × 320 2:1 2:1 1:1 &0000000000204800000000204.800
EGA 640 × 350 64:35 4:3 0.729 &0000000000224000000000224.000
nHD, used by Nokia 5800, Nokia 5530, Nokia X6, Nokia N97, Nokia N8[6] 640 × 360 16:9 16:9 1:1 &0000000000230400000000230.400
TeletextViewdata 40×25 character screens (PAL interlaced) 480 × 500 24:25 4:3 1.389 &0000000000240000000000240.000
HGC 720 × 348 60:29 4:3 0.644 &0000000000250560000000250.560
MDA 720 × 350 72:35 4:3 0.648 &0000000000252000000000252.000
Atari ST mono, Amiga OCS NTSC Hires interlaced 640 × 400 8:5 4:3 0.833 &0000000000256000000000256.000
Apple Lisa 720 × 364 180:91 4:3 0.674 &0000000000262080000000262.080
Nokia E90 Communicator 800 × 352 25:11 25:11 1:1 &0000000000281600000000281.600
some older monitors 600 × 480 5:4 5:4 1:1 &0000000000288000000000288.000
VGA, MCGA (in monochome), Sun-1 color 640 × 480 4:3 4:3 1:1 &0000000000307200000000307.200
Amiga OCS PAL Hires interlaced 640 × 512 5:4 4:3 1.066 &0000000000327680000000327.680
Wide VGA (WVGA) 768 × 480 8:5 8:5 1:1 &0000000000368640000000368.640
Wide VGA, List of mobile phones with WVGA display (WGA) 800 × 480 5:3 5:3 1:1 &0000000000384000000000384.000
Wide PAL, 848 × 480 53:30 16:9 1.006 &0000000000407040000000407.040
List of mobile phones with FWVGA display (FWVGA) 854 × 480 427:240 16:9 0.999 &0000000000409920000000409.920
Super VGA (SVGA) 800 × 600 4:3 4:3 1:1 &0000000000480000000000480.000
Quarter FHD,[7][nguồn không đáng tin?] (AACS ICT), HRHD, Motorola Atrix 4G, Sony XEL-1 (qHD) 960 × 540 16:9 16:9 1:1 &0000000000518400000000518.400
Apple Macintosh Half Megapixel[8] 832 × 624 4:3 4:3 1:1 &0000000000519168000000519.168
PlayStation Vita 960 × 544 30:17 16:9 1.007 &0000000000522240000000522.240
PAL 16:9 1024 × 576 16:9 16:9 1:1 &0000000000589824000000589.824
WSVGA 1024 × 600 128:75 16:9 1.041 &0000000000614400000000614.400
Apple iPhone 4S,[9][nguồn không đáng tin?][10] 4th Generation iPod Touch[11] (DVGA) 960 × 640 3:2 3:2 1:1 &0000000000614400000000614.400
close to WSVGA 1024 × 640 8:5 8:5 1:1 &0000000000655360000000655.360
Panasonic DVCPRO100 for 50/60Hz over 720p - SMPTE Resolution 960 × 720 4:3 4:3 1:1 &0000000000691200000000691.200
Apple iPhone 5 (Retina display) 1136 × 640 71:40 16:9 1.001 &0000000000727040000000727.040
Common on 14″/15″ TFT's and the Apple iPad (XGA) 1024 × 768 4:3 4:3 1:1 &0000000000786432000000786.432
Sun-1 monochrome 1024 × 800 32:25 4:3 1.041 &0000000000819200000000819.200
(supported by some GPUs, monitors, and games) 1152 × 720 8:5 8:5 1:1 &0000000000829440000000829.440
Apple PowerBook G4 (original Titanium version) 1152 × 768 3:2 3:2 1:1 &0000000000884736000000884.736
720p (WXGA-H, min.) 1280 × 720 16:9 16:9 1:1 &0000000000921600000000921.600
NeXT MegaPixel Display 1120 × 832 35:26 4:3 0.99 &0000000000931840000000931.840
Wide XGA avg., BrightView (WXGA) 1280 × 768 5:3 5:3 1:1 &0000000000983040000000983.040
Apple XGA[note 2] (XGA+) 1152 × 864 4:3 4:3 1:1 &0000000000995328000000995.328
Apple iPhone 6 1334 × 750 667:375 16:9 0.999 &00000000010005000000001.000.500
Wide XGA max. (WXGA) 1280 × 800 8:5 8:5 1:1 &00000000010240000000001.024.000
Sun-2 Prime Monochrome or Color Video, also common in Sun-3Sun-4 workstations 1152 × 900 32:25 4:3 1.041 &00000000010368000000001.036.800
Network Computing Devices 1024 × 1024 1:1 1:1 1:1 &00000000010485760000001.048.576
standardized HDTV 720p/1080i displays or “HD ready”, used in most cheaper notebooks 1366 × 768 683:384 16:9 0.999 &00000000010490880000001.049.088
Apple PowerBook G4 1280 × 854 640:427 3:2 1.001 &00000000010931200000001.093.120
Sony VAIO P series 1600 × 768 25:12 25:12 1:1 &00000000012288000000001.228.800
(SXGA−) 1280 × 960 4:3 4:3 1:1 &00000000012288000000001.228.800
Wide SXGA or Wide XGA+ (WSXGA) 1440 × 900 8:5 8:5 1:1 &00000000012960000000001.296.000
(SXGA) 1280 × 1024 5:4 5:4 1:1 &00000000013107200000001.310.720
Apple PowerBook G4 1440 × 960 3:2 3:2 1:1 &00000000013824000000001.382.400
900p (HD+) 1600 × 900 16:9 16:9 1:1 &00000000014400000000001.440.000
(SXGA+) 1400 × 1050 4:3 4:3 1:1 &00000000014700000000001.470.000
similar to A4 paper format 1440 × 1024 45:32 7:5 0.996 &00000000014745600000001.474.560
HDV 1080i 1440 × 1080 4:3 4:3 1:1 &00000000015552000000001.555.200
SGI 1600SW 1600 × 1024 25:16 25:16 1:1 &00000000016384000000001.638.400
(WSXGA+) 1680 × 1050 8:5 8:5 1:1 &00000000017640000000001.764.000
(UXGA) 1600 × 1200 4:3 4:3 1:1 &00000000019200000000001.920.000
HD 1080 (1080i, 1080p), FullHD (FHD) 1920 × 1080 16:9 16:9 1:1 &00000000020736000000002.073.600
(WUXGA) 1920 × 1200 8:5 8:5 1:1 &00000000023040000000002.304.000
2K (QWXGA) 2048 × 1152 16:9 16:9 1:1 &00000000023592960000002.359.296
(supported by some GPUs, monitors, and games) 1792 × 1344 4:3 4:3 1:1 &00000000024084480000002.408.448
(supported by some GPUs, monitors, and games) 1856 × 1392 4:3 4:3 1:1 &00000000025835520000002.583.552
NEC CRV43,[12] Ostendo CRVD,[13] Alienware Curved Display[14][15] (CWSXGA) 2880 × 900 16:5 16:5 1:1 &00000000025920000000002.592.000
(supported by some GPUs, monitors, and games) 1800 × 1440 5:4 5:4 1:1 &00000000025920000000002.592.000
(supported by some GPUs, monitors, and games) 2048 × 1280 8:5 8:5 1:1 &00000000026214400000002.621.440
Tesselar XGA (TXGA) 1920 × 1400 48:35 7:5 1.021 &00000000026880000000002.688.000
Avielo Optix SuperWide 235 projector[16] 2538 × 1080 2.35:1 2.35:1 1.017 &00000000027410400000002.741.040
Cinema TV from Philips and Vizio, Dell UltraSharp U2913WM, ASUS MX299Q, NEC EA294WMi, Philips 298X4QJAB, LG 29EA93, AOC Q2963PM 2560 × 1080 21:9 21:9 1:1 &00000000027648000000002.764.800
(supported by some GPUs, monitors, and games) 1920 × 1440 4:3 4:3 1:1 &00000000027648000000002.764.800
Microsoft Surface Pro 3 2160 × 1440 3:2 3:2 1:1 &00000000031104000000003.110.400
iPad (3rd Generation) QXGA 2048 × 1536 4:3 4:3 1:1 &00000000031457280000003.145.728
Maximum resolution of the Sony GDM-FW900, Hewlett Packard A7217A and the 2015 Retina Display MacBook 2304 × 1440 8:5 8:5 1:1 &00000000033177600000003.317.760
Dell UltraSharp U2711, Dell XPS One 27, Apple iMac (QHD) 2560 × 1440 16:9 16:9 1:1 &00000000036864000000003.686.400
(selectable on some displays and graphics cards[17][nguồn không đáng tin?][18]) 2304 × 1728 4:3 4:3 1:1 &00000000039813120000003.981.312
Apple Cinema HD 30, Dell Ultrasharp U3011, Dell 3007WFP, Dell 3008WFP, Gateway XHD3000, Samsung 305T, HP LP3065, HP ZR30W, Nexus 10 (WQXGA) 2560 × 1600 8:5 8:5 1:1 &00000000040960000000004.096.000
Chromebook Pixel 2560 × 1700 128:85 3:2 0.996 &00000000043520000000004.352.000
(max. CRT resolution. Supported by the Viewsonic P225f and some graphics cards) 2560 × 1920 4:3 4:3 1:1 &00000000049152000000004.915.200
LG UltraWide 34UM95 3440 × 1440 43:18 21:9 0.992 &00000000049536000000004.953.600
Apple 15"MacBook Pro's Retina Display 2880 × 1800 8:5 8:5 1:1 &00000000051840000000005.184.000
(QSXGA) 2560 × 2048 5:4 5:4 1:1 &00000000052428800000005.242.880
(QSXGA+) 2800 × 2100 4:3 4:3 1:1 &00000000058800000000005.880.000
HP Envy TouchSmart 14, Fujitsu Lifebook UH90/L, Lenovo Yoga 2 Pro (WQXGA+) 3200 × 1800 16:9 16:9 1:1 &00000000057600000000005.760.000
(WQSXGA) 3200 × 2048 25:16 25:16 1:1 &00000000065536000000006.553.600
(QUXGA) 3200 × 2400 4:3 4:3 1:1 &00000000076800000000007.680.000
2160p (4K UHD) 3840 × 2160 16:9 16:9 1:1 &00000000082944000000008.294.400
(IBM T221 WQUXGA) 3840 × 2400 8:5 8:5 1:1 &00000000092160000000009.216.000
(4K) 4096 × 2304 16:9 16:9 1:1 &00000000094371840000009.437.184
(21:9 aspect ratio TVs, 5K) 5120 × 2160 21:9 21:9 1:1 &000000001105920000000011.059.200
(HXGA) 4096 × 3072 4:3 4:3 1:1 &000000001258291200000012.582.912
(Dell UP2715K, Apple 27"iMac's 5K Retina Display (UHD+)) 5120 × 2880 16:9 16:9 1:1 &000000001474560000000014.745.600
(WHXGA) 5120 × 3200 8:5 8:5 1:1 &000000001638400000000016.384.000
(HSXGA) 5120 × 4096 5:4 5:4 1:1 &000000002097152000000020.971.520
(WHSXGA) 6400 × 4096 25:16 25:16 1:1 &000000002621440000000026.214.400
(HUXGA) 6400 × 4800 4:3 4:3 1:1 &000000003072000000000030.720.000
4320p (8K UHD) 7680 × 4320 16:9 16:9 1:1 &000000003317760000000033.177.600
(WHUXGA) 7680 × 4800 8:5 8:5 1:1 &000000003686400000000036.864.000
(8K) 8192 × 4608 16:9 16:9 1:1 &000000003774873600000037.748.736
(8K Fulldome) 8192 × 8192 1:1 1:1 1:1 &000000006710886400000067.108.864

Truyền hình Sửa đổi

Đối với truyền hình, tỉ lệ màn hình (DAR) được hiển thị, không phải là tỉ lệ lưu trữ (SAR); truyền hình analog không có điểm ảnh xác định, trong khi một số tiêu chuẩn truyền hình kỹ thuật số có điểm ảnh không vuông.

Tiêu chuẩn Truyền hình Analog Sửa đổi

Hệ thống phát sóng truyền hình Analog
Tiêu chuẩn Độ phân giải[19]
(đường × điểm)
DAR
(H:V)
Pixel
PAL, SECAM 576 × ~520 4:3 ~299,520
PALplus 576 × ~520 16:9 ~300,000
Undecoded PALplus 432 × ~520 16:9 ~220,000
NTSC 486 × ~440 4:3 ~213,840
Laserdisc 480 × ~580 (NTSC) 4:3 ~268,800
576 × ~570 (PAL/SECAM) ~322,560
Betamax 480 × ~320 (NTSC) 4:3 ~120,000
576 × ~310 (PAL/SECAM) ~144,000
Betamax Superbeta 480 × ~380 (NTSC) 4:3 ~136,800
576 × ~370 (PAL/SECAM) ~164,160
VHS 480 × ~320 (NTSC) 4:3 ~153,600
576 × ~310 (PAL/SECAM) ~178,560
S-VHS 480 × ~530 (NTSC) 4:3 ~192,000
576 × ~520 (PAL/SECAM) ~230,400

Tiểu chuẩn Truyền hình kỹ thuật số Sửa đổi

Tiêu chuẩn truyền hình kỹ thuật số
Tiêu chuẩn Độ phân giải
(điểm × đường)
DAR
(H:V)
Pixel
PixelVision 120x90 4:3 10,800
Video CD 352x240 (NTSC) 4:3 84,480
352x288 (PAL) 101,376
UMD 480x272 ~16:9 130,560
China Video Disc 352x480 (NTSC) 4:3 or 16:9 168,960
352x576 (PAL) 202,725
SVCD 480x480 (NTSC) 4:3 or 16:9 230,400
480x576 (PAL) 276,480
SDTV 480i, EDTV 480p, SMPTE 293M 640x480 4:3 or 16:9 or 3:2 307,200
704x480 337,920
720x480 345,600
852x480 408,960
SDTV 576i, EDTV 576p 480x576 4:3 or 16:9 276,480
544x576 313,344
704x576 405,504
720x576 414,720
768x576 442,368
DVD 720x480 (NTSC) 4:3 or 16:9 345,600
720x576 (PAL) 414,720
720p (HDTV, Blu-ray) 1280x720 16:9 921,600
1080i, 1080p (HDTV, Blu-ray) 1920x1080 16:9 2,073,600
2160p (UHDTV) 3840x2160 16:9 8,294,400
4320p (UHDTV) 7680x4320 16:9 33,177,600

Phim Sửa đổi

Tiêu chuẩn phim kỹ thuật số
Tiêu chuẩn Độ phân giải DAR Pixel
Digital Cinema 2K 2048x858 2.39:1 1,757,184
Digital Cinema 2K 1998x1080 1.85:1 2,157,840
Academy 2K 1828x1332 1.37:1 2,434,896
Full Aperture Native 2K 2048x1556 1.32:1 3,186,688
Digital cinema 4K 4096x1714 2.39:1 7,020,544
Digital cinema 4K 3996x2160 1.85:1 8,631,360
Digital Cinema Initiatives 4k (native resolution) 4096x2160 1.90:1 8,847,360
Academy 4K 3656x2664 1.37:1 9,739,584
Full Aperture 4K 4096x3112 1.32:1 12,746,752
6K[20] 6144x3160 1.94:1 19,415,040
IMAX Digital[21] 5616x4096 1.37:1 23,003,136
Red Epic 617 28000x9334 3:1 261,352,000

Dưới đây phân biệt SAR (tỉ lệ kích thước điểm ảnh), DAR (tỉ lệ kích thước hình ảnh hiển thị), và PAR (tỉ lệ điểm ảnh lẻ), mặc dù hiện nay nó đang có một số lỗi (đang gắn cờ).

Post-production digital working resolutions
Tiêu chuẩn Độ phân giải SAR DAR PAR Pixels
DV NTSC 720x480 3:2 4:3 10:11[cần dẫn nguồn] 345,600
D1 NTSC 720x486 40:27 4:3 9:10 349,920
DV PAL 720x576 5:4 4:3 12:11[cần dẫn nguồn] 414,720
D1 PAL 720x576 5:4 4:3 16:15 414,720
Panasonic DVCPRO HD 720p 960x720 4:3 16:9 4:3 691,200
Panasonic DVCPRO HD 1080, 59.94i 1280x1080 32:27 16:9 3:2 1,382,400
Panasonic DVCPRO HD 1080, 50i 1440x1080[cần dẫn nguồn] 4:3[cần dẫn nguồn] 16:9[cần dẫn nguồn] 3:2[cần dẫn nguồn] 1,555,200
HDV 1080i/1080p 1440x1080 4:3 16:9 4:3 1,555,200
Sony HDCAM (1080) 1440x1080[cần dẫn nguồn] 4:3[cần dẫn nguồn] 16:9[cần dẫn nguồn] 3:2[cần dẫn nguồn] 1,555,200
Sony HDCAM SR (1080) 1920x1080 16:9 16:9 1:1 2,073,600
Academy 2K 1828x1332 1.37:1 1.37:1 1:1 2,434,896
Full Aperture Native 2K 2048x1556 1.316 4:3 ~1:1 3,186,688
Academy 4K 3656x2664 1.37:1 1.37:1 1:1 9,739,584
Full Aperture 4K 4096x3112 1.316 4:3 ~1:1 12,746,752

Video hội thảo Sửa đổi

Tiêu chuẩn video trong hội thảo
Tiêu chuẩn Độ phân giải SAR Pixel
SQCIF (Sub Quarter CIF) 128x96 1.33:1 12,288
QCIF (Quarter CIF) 176x144 1.22:1 25,344
CIF (or FCIF) 352x288 1.22:1 101,376
4CIF (4 * CIF) 704x576 1.22:1 405,504
16CIF (16 * CIF) 1408x1152 1.22:1 1,622,016

Xem thêm Sửa đổi

Ghi chú Sửa đổi

 1. ^ LCD panels' resolutions are often quoted in terms of raw subpixels, misnamed "Điểm ảnh" in manufacturer's specifications. Each real pixel includes one subpixel for each of three colors, so calling subpixels "pixels" inflates the claimed resolution by a factor of three. This bit of marketing obfuscation is calculated as horizontal resolution × vertical resolution × 3. For example: 640 × 480 VGA is 921.600 subpixels, or 307.200 pixels, 800 × 600 SVGA is 1.440.000 subpixels, or 480.000 pixels, and 1024 × 768 XGA is 2.359.296 subpixels, but only 786.432 full-color pixels.
 2. ^ Apple Computer 1 megapixel standard

Tham khảo Sửa đổi

 1. ^ Joris van den Heuvel. “Timex Datalink USB”. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 2. ^ a b “Multi-Purpose Data Displays as Wrist Watch Replacement”. CiteSeerx10.1.1.105.8049. |url= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 3. ^ “Computer Watch Fun”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2015.
 4. ^ [https://web.archive.org/web/20160113202112/http://www.engadget.com/products/montblanc/e-strap/specs/ Lưu trữ 2016-01-13 tại Wayback Machine Montblanc e-Strap specs - Engadget]
 5. ^ “Apple IIc Flat Panel Display”. Shrine Of Apple. ngày 28 tháng 9 năm 2011. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 6. ^ “Device Details - Nokia 5800 XpressMusic”. Forum.nokia.com. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 4 năm 2010. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.[nguồn không đáng tin?]
 7. ^ “NEC LCD Technologies Develops 3.5-Inch New System-on-Glass LCD Module Boasting Industry-Leading Picture Quality”. Free Online Library. ngày 13 tháng 11 năm 2006. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 8. ^ Apple Computer ½ Megapixel standard
 9. ^ John Gruber (ngày 19 tháng 4 năm 2010). “Why 960 × 640”. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 10. ^ “iPhone 4S Tech Specs (Apple)”. Apple. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2014.
 11. ^ “iPod touch (4th generation) - Technical Specifications”. Apple. ngày 21 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2014.
 12. ^ Ricker, Thomas. “NEC CRV43: 43-inches of curve on sale July”. Engadget. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 13. ^ [“Ostendo CRVD”. Crvd.com. loại:Bài có liên kết hỏng%5d%5d[%5b%5bWikipedia:Liên kết hỏng|liên kết hỏng%5d%5d] Bản gốc Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp) lưu trữ ngày 21 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.[liên kết hỏng] “Ostendo CRVD”] Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). Crvd.com. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013. templatestyles stripmarker trong |url= tại ký tự số 1 (trợ giúp)
 14. ^ Dybwad, Barb. “Alienware curved display rocks Crysis at 2880 × 900”. Engadget. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 15. ^ Brown, Rich (ngày 6 tháng 1 năm 2008). “If you're a gamer, you want this monitor”. CNET. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 16. ^ “Avielo Optix-SuperWide235” (PDF). tháng 2 năm 2010. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 17. ^ “Display settings differ on identical monitors”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 18. ^ “Multiscan G520 - feodora80 log - Netease blog”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.
 19. ^ ~ = độ phân giải nang xấp xỉ dựa trên nguyên lý mẫu
 20. ^ Epic Dragon Tech Specs
 21. ^ Steve Wright (2012). Digital compositing for film and video, Volume 10. Taylor & Francis. tr. 342. ISBN 9780240807607. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013.

Đọc thêm Sửa đổi

Liên kết Sửa đổi