Lãnh thổ đặc biệt của Liên minh châu Âu

Một số thành viên trong liên mình châu Âu có một số lãnh thổ đặc biệt do lý do lịch sử, địa lý hay chính trị nào đó. Những lãnh thổ này có những quyền lợi đặc biệt nằm trong hoặc bên ngoài liên minh châu Âu. Những quyền lợi đặc biệt này có thể từ không vi phạm đến hạn chế vi phạm các điều khoản trong liên minh châu Âu, các hạn chế trong các chính sách của EU hoặc không hạn chế gì cả. Tuy nhiên đa số các lãnh thổ bên ngoài EU đều có được những mối quan hệ đặc biệt với EU.

Bản đồ của Liên minh châu Âu trên thế giới (cùng với Các quốc gia và lãnh thổ hải ngoại và các khu vực ở xa khác)

Tham khảoSửa đổi