Lương Ngọc

Huyện cũ thuộc tỉnh Thanh Hóa

Lương Ngọc là một huyện cũ của tỉnh Thanh Hóa, tồn tại từ ngày 5 tháng 7 năm 1977 đến ngày 30 tháng 8 năm 1982.

Địa lý

sửa

Huyện Lương Ngọc có vị trí địa lý:

Lịch sử

sửa

Huyện Lương Ngọc được thành lập ngày 5 tháng 7 năm 1977 trên cơ sở sáp nhập hai huyện Lang ChánhNgọc Lặc[1]. Cùng trong năm 1977 thành lập các huyện Trung Sơn, Vĩnh Thạch, Đông Thiệu

Cùng trong năm 1977, huyện Trung Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn, huyện Vĩnh Thạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện Vĩnh Lộc và huyện Thạch Thành, huyện Đông Thiệu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 16 xã của huyện Thiệu Hóa ở hữu ngạn sông Chu gồm: Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Vận, Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Châu, Thiệu Vân, Thiệu Giao, Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Thiệu Tân vào huyện Đông Sơn, huyện Thiệu Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 15 xã của huyện Thiệu Hóa ở tả ngạn sông Chu gồm: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Long, Thiệu Giang, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Phúc, Thiệu Phú, Thiệu Hưng, Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh vào huyện Yên Định.

Khi hợp nhất, đơn vị hành chính của huyện Lương Ngọc gồm 3 thị trấn nông trường: Lam Sơn, Sông Âm, Thống Nhất và 25 xã: Cao Ngọc, Cao Thịnh, Đồng Lương, Đồng Thịnh, Giao An, Kiên Thọ, Lâm Phú, Minh Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Khê, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Ngọc Trung, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh, Phùng Giáo, Quang Hiến, Quang Trung, Tam Văn, Tân Phúc, Thạch Lập, Thúy Sơn, Trí Nang, Vân Am, Yên Khương.

Ngày 23 tháng 10 năm 1978, chuyển thị trấn nông trường Thống Nhất về huyện Thiệu Yên quản lý.[2]

Ngày 2 tháng 10 năm 1981, chia xã Yên Khương thành hai xã lấy tên là xã Yên Khương và xã Yên Thắng; chia xã Giao An thành hai xã lấy tên là xã Giao An và xã Giao Thiện; chia xã Minh Sơn thành hai xã lấy tên là xã Minh Sơn và xã Minh Tiến; chia xã Cao Thịnh thành hai xã lấy tên là xã Cao Thịnh và xã Lộc Thịnh; chia xã Phùng Giáo thành hai xã lấy tên là xã Phùng Giáo và xã Phùng Minh.[3]

Từ đó, đơn vị hành chính của huyện Lương Ngọc gồm 2 thị trấn nông trường: Lam Sơn, Sông Âm và 30 xã: Cao Ngọc, Cao Thịnh, Đồng Lương, Đồng Thịnh, Giao An, Giao Thiện, Kiên Thọ, Lâm Phú, Lộc Thịnh, Minh Sơn, Minh Tiến, Mỹ Tân, Ngọc Khê, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Ngọc Trung, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh, Phùng Giáo, Phùng Minh, Quang Hiến, Quang Trung, Tam Văn, Tân Phúc, Thạch Lập, Thúy Sơn, Trí Nang, Vân Am, Yên Khương, Yên Thắng.

Ngày 30 tháng 8 năm 1982, huyện Lương Ngọc chia thành hai huyện Lang Chánh và Ngọc Lặc như cũ[4]:

  • Huyện Lang Chánh có 10 xã: Đồng Lương, Giao An, Giao Thiện, Lâm Phú, Quang Hiến, Tam Văn, Tân Phúc, Trí Nang, Yên Khương, Yên Thắng.
  • Huyện Ngọc Lặc có 2 thị trấn nông trường: Lam Sơn, Sông Âm và 20 xã: Cao Ngọc, Cao Thịnh, Đồng Thịnh, Kiên Thọ, Lộc Thịnh, Minh Sơn, Minh Tiến, Mỹ Tân, Ngọc Khê, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Ngọc Trung, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh, Phùng Giáo, Phùng Minh, Quang Trung, Thạch Lập, Thúy Sơn, Vân Am.

Cũng trong năm 1982, các huyện Trung Sơn, Vĩnh Thạch, Lương Ngọc chia thành các huyện như cũ. Riêng huyện Đông Thiệu đổi lại là huyện Đông Sơn nhưng vẫn giữ nguyên địa giới.

Chú thích

sửa
  1. ^ Quyết định số 177/CP ngày 5-7-1977 của Hội đồng Chính phủ.
  2. ^ Quyết định số 267-CP ngày 23/10/1978.
  3. ^ Quyết định số 102/QĐ-HĐBT ngày 2/10/1981.
  4. ^ Quyết định số 149/QĐ-HĐBT ngày 30/8/1982.

Xem thêm

sửa