Trung Sơn là một huyện cũ của tỉnh Thanh Hóa, tồn tại từ ngày 5 tháng 7 năm 1977 đến ngày 30 tháng 8 năm 1982.

Huyện Trung Sơn được thành lập năm 1977 trên cơ sở sáp nhập hai huyện Hà TrungNga Sơn[1].

Phía Bắc giáp 2 huyện Tam ĐiệpKim Sơn của tỉnh Hà Nam Ninh, phía Nam giáp huyện Hậu Lộc, phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ, phía Tây giáp huyện Vĩnh Thạch.

Cùng trong năm 1977, huyện Vĩnh Thạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện Vĩnh Lộc và huyện Thạch Thành, huyện Lương Ngọc được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lặc, huyện Đông Thiệu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 16 xã của huyện Thiệu Hóa ở hữu ngạn sông Chu gồm: Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Vận, Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Châu, Thiệu Vân, Thiệu Giao, Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Thiệu Tân vào huyện Đông Sơn, huyện Thiệu Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 15 xã của huyện Thiệu Hóa ở tả ngạn sông Chu gồm: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Long, Thiệu Giang, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Phúc, Thiệu Phú, Thiệu Hưng, Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh vào huyện Yên Định.

Khi hợp nhất, huyện Trung Sơn có thị trấn Nông trường Hà Trung và 51 xã: Ba Đình, Hà Bắc, Hà Bình, Hà Châu, Hà Dương, Hà Đông, Hà Giang, Hà Hải, Hà Lai, Hà Lâm, Hà Lan, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà Ninh, Hà Phong, Hà Phú, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Thanh, Hà Tiến, Hà Toại, Hà Vân, Hà Vinh, Hà Yên, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Hưng, Nga Liên, Nga Lĩnh, Nga Mỹ, Nga Nhân, Nga Phú, Nga Tân, Nga Thái, Nga Thạch, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Thắng, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên.

Ngày 29 tháng 8 năm 1980, chia xã Hà Dương thành hai xã lấy tên là xã Hà Dương và xã Quang Trung[2].

Năm 1981, tách thị trấn Nông trường Hà Trung và 2 xã: Hà Lan và Quang Trung để hợp với thị trấn Bỉm Sơn (khi đó trực thuộc tỉnh) thành thị xã Bỉm Sơn[3].

Như vậy, đơn vị hành chính của huyện Trung Sơn gồm 50 xã: Ba Đình, Hà Bắc, Hà Bình, Hà Châu, Hà Dương, Hà Đông, Hà Giang, Hà Hải, Hà Lai, Hà Lâm, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà Ninh, Hà Phong, Hà Phú, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Thanh, Hà Tiến, Hà Toại, Hà Vân, Hà Vinh, Hà Yên, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Hưng, Nga Liên, Nga Lĩnh, Nga Mỹ, Nga Nhân, Nga Phú, Nga Tân, Nga Thái, Nga Thạch, Nga Thành, Nga Thành, Nga Thắng, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên.

Năm 1982, huyện Trung Sơn chia thành hai huyện Hà Trung và Nga Sơn như cũ[4]:

  • Huyện Hà Trung có 24 xã: Hà Bắc, Hà Bình, Hà Châu, Hà Đông, Hà Dương, Hà Giang, Hà Hải, Hà Lai, Hà Lâm, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà Ninh, Hà Phong, Hà Phú, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Thanh, Hà Tiến, Hà Toại, Hà Vân, Hà Vinh, Hà Yên.
  • Huyện Nga Sơn có 26 xã: Ba Đình, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Hưng, Nga Liên, Nga Lĩnh, Nga Mỹ, Nga Nhân, Nga Phú, Nga Tân, Nga Thái, Nga Thạch, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Thắng, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên.

Cũng trong năm 1982, các huyện Trung Sơn, Vĩnh Thạch, Lương Ngọc chia thành các huyện như cũ. Riêng huyện Đông Thiệu đổi lại là huyện Đông Sơn nhưng vẫn giữ nguyên địa giới.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Quyết định số 177/CP ngày 5-7-1977 của Hội đồng Chính phủ.
  2. ^ Quyết định số 278-CP ngày 29/8/1980.
  3. ^ Quyết định số 157/HĐBT ngày 18/12/1981.
  4. ^ Quyết định số 149/QĐ-HĐBT ngày 30/8/1982.

Xem thêmSửa đổi