Minh Hiếu Đoan Đế

trang định hướng Wikimedia

Minh Hiếu Đoan Đế (chữ Hán:明孝端帝) có thể là:

Danh sách sửa

  • Minh Hiếu Đoan Đế Chu Do Kiểm (vị hoàng đế cuối cùng của nhà Minh, gọi tắt theo thụy hiệu dài là "Khâm Thiên Thủ Đạo Mẫn Nghị Đôn Kiệm Hoằng Văn Tương Vũ Thể Nhất Chí Hiếu Đoan Hoàng Đế", còn có các thụy hiệu khác là Trang Liệt ĐếMẫn Đế)
  • Minh Hiếu Đoan Đế Chu Thạc Hoàng (phiên vương nước Đường đời nhà Minh, được Nam Minh Long Vũ Đế truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài là "Tượng Thiên Thống Đạo Trang Mẫn Duệ Chất Trường Văn Tín Vũ Tề Nhân Hiển Hiếu Đoan Hoàng Đế")
  • Minh Hiếu Đoan Đế Chu Thường Doanh (phiên vương nước Quế đời nhà Minh, được Nam Minh Vĩnh Lịch Đế truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài là "Thể Thiên Xương Đạo Trang Nghị Ôn Hoằng Hưng Văn Tuyên Vũ Nhân Trí Thành Hiếu Đoan Hoàng Đế")

Xem thêm sửa