Phù Tiên

Huyện cũ thuộc tỉnh Hải Hưng

Phù Tiên là một huyện thuộc tỉnh Hải Hưng, sau thuộc tỉnh Hưng Yên.

Huyện Phù Tiên được thành lập ngày 11 tháng 3 năm 1977 trên cơ sở hợp nhất huyện Phù Cừ và huyện Tiên Lữ.

Phía Bắc giáp huyện Kim Thi (nay đã chia tách thành 2 huyện Ân Thi và Kim Động), phía Nam giáp huyện Hưng Hà của tỉnh Thái Bình (ranh giới là sông Luộc), phía Đông giáp huyện Ninh Thanh thuộc tỉnh Hải Dương (nay đã chia tách thành Ninh Giang và Thanh Miện), phía tây giáp thị xã Hưng Yên.

Khi hợp nhất, huyện Phù Tiên có 36 xã: An Viên, Cương Chính, Dị Chế, Đình Cao, Đoàn Đào, Hải Triều, Hoàng Hanh, Hồng Nam, Hưng Đạo, Lệ Xá, Liên Phương, Minh Hoàng, Minh Phương, Minh Tân, Minh Tiến, Ngô Quyền, Nguyên Hóa, Nhật Quang, Nhật Tân, Phan Sào Nam, Phương Chiểu, Quảng Châu, Quang Hưng, Tam Đa, Tân Hưng, Thiện Phiến, Thủ Sỹ, Thụy Lôi, Tiên Tiến, Tống Phan, Tống Trân, Trần Cao, Trung Dũng, Trung Nghĩa và Vương.

Ngày 7 tháng 10 năm 1995, thành lập thị trấn Vương - thị trấn huyện lị huyện Phù Tiên - trên cơ sở toàn bộ diễn tích của xã Vương cũ.

Như vậy, đơn vị hành chính của huyện Phù Tiên gồm thị trấn Vương và 35 xã: An Viên, Cương Chính, Dị Chế, Đình Cao, Đoàn Đào, Hải Triều, Hoàng Hanh, Hồng Nam, Hưng Đạo, Lệ Xá, Liên Phương, Minh Hoàng, Minh Phương, Minh Tân, Minh Tiến, Ngô Quyền, Nguyên Hóa, Nhật Quang, Nhật Tân, Phan Sào Nam, Phương Chiểu, Quảng Châu, Quang Hưng, Tam Đa, Tân Hưng, Thiện Phiến, Thủ Sỹ, Thụy Lôi, Tiên Tiến, Tống Phan, Tống Trân, Trần Cao, Trung Dũng, Trung Nghĩa.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, huyện Phù Tiên thuộc tỉnh Hưng Yên vừa tái lập.

Ngày 24 tháng 2 năm 1997, huyện Phù Tiên được tách trở lại như trước khi hợp nhất, thành 2 huyện Phù Cừ và Tiên Lữ:

  • Huyện Phù Cừ có 13 xã: Đình Cao, Đoàn Đào, Minh Hoàng, Minh Tân, Minh Tiến, Nguyên Hóa, Nhật Quang, Phan Sào Nam, Quang Hưng, Tam Đa, Tiên Tiến, Tống Phan, Tống Trân.
  • Huyện Tiên Lữ có 14 xã: An Viên, Cương Chính, Dị Chế, Đức Thắng, Hải Triều, Hưng Đạo, Lệ Xá, Minh Phượng, Ngô Quyền, Nhật Tân, Thiện Phiến, Thủ Sỹ, Thụy Lôi, Trung Dũng.

Tham khảo sửa