Mở trình đơn chính

Trong tiếng Việt, Sở có thể chỉ:

Xem thêm: Sở Khanh