Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/Nhật trình xóa nhanh (CSD)

Đây là nhật trình của tất cả đề nghị xóa nhanh được thực hiện bởi người dùng này bằng cách sử dụng mô đun CSD của Twinkle.

Nếu bạn không muốn giữ nhật trình này nữa, bạn có thể tắt nó bằng cách sử dụng preferences panel, và đề cử trang này để xóa nhanh chóng dưới dạng CSD U1.

Nhật trình này không theo dõi các thao tác xóa nhanh ngay lập tức được thực hiện bằng Twinkle.

March 2022Sửa đổi

 1. Ichimura Masachika: CSD C2 ({{db-test}}) 04:57, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 2. Tập tin:Sóng gió hồi kết.jpeg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Luân Quyên Vip Pro Max (thảo luận · đóng góp) 06:17, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 3. Đào trường sinh: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 04:02, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Tháng 3, 2022Sửa đổi

 1. Tập tin:Phanvandangvovankiet.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}) 16:22, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Tháng 3, 2022Sửa đổi

 1. Tập tin:PhanvandangtaicancuR.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}) 16:23, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Tháng 4 2022Sửa đổi

 1. Phim Nhật Bản: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 14:42, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 2. Tập tin:Shinja Zero Vol 9 JP.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Fannovel16 (thảo luận · đóng góp) 14:51, ngày 4 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 3. Tập tin:Baba-fumika-peach-john.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về nhân vật còn sống}; đã thông báo Phatvudai (thảo luận · đóng góp) 03:55, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 4. Tập tin:Yoo-young-jin-kbs.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về nhân vật còn sống}; đã thông báo Phatvudai (thảo luận · đóng góp) 03:56, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 5. Tập tin:Rina-aizawa-yellow.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về nhân vật còn sống}; đã thông báo Phatvudai (thảo luận · đóng góp) 03:56, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 6. Tập tin:Rina-aizawa-blue-flower.jpeg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về nhân vật còn sống}; đã thông báo Phatvudai (thảo luận · đóng góp) 03:56, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 7. Tập tin:Rina-aizawa-bikini.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về nhân vật còn sống}; đã thông báo Phatvudai (thảo luận · đóng góp) 03:56, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 8. Tập tin:Baba-fumika-peach-john-december.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về nhân vật còn sống}; đã thông báo Phat14082005 (thảo luận · đóng góp) 12:00, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 9. Tập tin:Thủy Cao.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Chithihoakifanclub (thảo luận · đóng góp) 14:30, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 10. Tập tin:Vietnam Ministry of Public Security Logo.svg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do đang được dùng cho hàng loạt bài viết không nằm trong phạm vi của lời mô tả sử dụng hợp lý, vốn chỉ được dùng trong hạn chế tối thiểu bài viết.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:24, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 11. Tập tin:Inspectorate of MSP.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do đang được dùng cho hàng loạt bài viết không nằm trong phạm vi của lời mô tả sử dụng hợp lý, vốn chỉ được dùng trong hạn chế tối thiểu bài viết.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:28, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 12. Tập tin:Viet Nam Mobile Police Force.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do đang được dùng cho hàng loạt bài viết không nằm trong phạm vi của lời mô tả sử dụng hợp lý, vốn chỉ được dùng trong hạn chế tối thiểu bài viết.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:29, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 13. Tập tin:Logo truong cao dang CSNDII.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Biểu trưng của một tổ chức chỉ được dùng trong bài về tổ chức đó, không phải để trưng bày như một danh sách.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:32, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 14. Tập tin:Logo truong cao dang CSNDI.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Biểu trưng của một tổ chức chỉ được dùng trong bài về tổ chức đó, không phải để trưng bày như một danh sách.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:32, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 15. Tập tin:Logo dai hoc hau can CAND.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Biểu trưng của một tổ chức chỉ được dùng trong bài về tổ chức đó, không phải để trưng bày như một danh sách.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:33, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 16. Tập tin:Logo dai hoc CSPCCC.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Biểu trưng của một tổ chức chỉ được dùng trong bài về tổ chức đó, không phải để trưng bày như một danh sách.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:33, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 17. Tập tin:Logo dai hoc CSND.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Biểu trưng của một tổ chức chỉ được dùng trong bài về tổ chức đó, không phải để trưng bày như một danh sách.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:33, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 18. Tập tin:Logo dai hoc ANND.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Biểu trưng của một tổ chức chỉ được dùng trong bài về tổ chức đó, không phải để trưng bày như một danh sách.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:33, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 19. Tập tin:Logo hoc vien chinh tri CAND.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Biểu trưng của một tổ chức chỉ được dùng trong bài về tổ chức đó, không phải để trưng bày như một danh sách.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:33, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 20. Tập tin:Logo hoc vien ANND.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Biểu trưng của một tổ chức chỉ được dùng trong bài về tổ chức đó, không phải để trưng bày như một danh sách.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:33, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 21. Tập tin:Viet Nam Mobile Police Force.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Biểu trưng của một tổ chức chỉ được dùng trong bài về tổ chức đó, không phải để trưng bày như một danh sách.}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 15:34, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 22. Gành Đá Đĩa và huyền thoại về kho báu biến thành đá: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://baohungyen.vn/van-hoa/202008/ghenh-da-dia-noi-ve-dep-an-dau-nhung-truyen-thuyet-f7a6ef9/} 11:56, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 23. Tập tin:Justice Bao 2010.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Lưu Nguyệt Hạ Uyên (thảo luận · đóng góp) 14:40, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 24. Tập tin:Rsz Baba Fumika Peach John Summer 2021.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do về nhân vật còn sống}; đã thông báo Phat14082005 (thảo luận · đóng góp) 11:00, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 25. Tập tin:Rsz ban sac anh hung.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo DVP Pictures (thảo luận · đóng góp) 16:26, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 26. Tập tin:Logo Viện ISB - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Vlad2504 (thảo luận · đóng góp) 16:27, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 27. Tập tin:Van bai lat ngua.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Sparrow (thảo luận · đóng góp) 06:11, ngày 23 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 28. Tập tin:Plague Inc. app icon.png (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Nthchuong2008 (thảo luận · đóng góp) 12:17, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 29. Tập tin:Hinh-anh-cau-thu-thiem-2-truoc-ngay-thong-xe-20220417.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); thông tin bổ sung: {H11 source: https://vnexpress.net/}; đã thông báo Lp186 (thảo luận · đóng góp) 04:03, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)

Tháng 5 2022Sửa đổi

 1. Tập tin:Hoangguong.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Person 18.0 (thảo luận · đóng góp) 04:20, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 2. Tập tin:TranNhan.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Person 18.0 (thảo luận · đóng góp) 04:20, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 3. Tập tin:BuiMinhThu.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Person 18.0 (thảo luận · đóng góp) 04:20, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 4. Tập tin:Vietnam People's Public Security general rank lapel.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 04:34, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 5. Tập tin:Văn tiến dũng.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do về cá nhân chỉ được dùng tại bài viết về cá nhân đó.}; đã thông báo VN2022 (thảo luận · đóng góp) 04:09, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 6. Tập tin:Logo of PRS.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về tổ chức chỉ dùng trong bài về tổ chức đó.}; đã thông báo Guest278 (thảo luận · đóng góp) 04:10, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 7. Tập tin:Huong Ham Chi.png (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về nhân vật còn sống là vi phạm quy định về nội dung không tự do}; đã thông báo Ducanh9ath (thảo luận · đóng góp) 04:11, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 8. Tập tin:ĐT Chu Huy Mân.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do về cá nhân chỉ được dùng tại bài viết về cá nhân đó.}; đã thông báo Vẵng Đu (thảo luận · đóng góp) 04:12, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 9. Tập tin:Kongres India Muslim Malaysia logo.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về tổ chức chỉ dùng trong bài về tổ chức đó}; đã thông báo Mathalala (thảo luận · đóng góp) 04:14, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 10. Tập tin:Grigory Alekseyevich Vorozheikin.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do về cá nhân chỉ được dùng tại bài viết về cá nhân đó}; đã thông báo Thái Nhi (thảo luận · đóng góp) 04:16, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 11. Tập tin:Fyodor Alekseyevich Astakhov.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do về cá nhân chỉ được dùng tại bài viết về cá nhân đó}; đã thông báo Thái Nhi (thảo luận · đóng góp) 04:16, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 12. Tập tin:Alexander Ivanovich Koldunov.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do về cá nhân chỉ được dùng tại bài viết về cá nhân đó}; đã thông báo Thái Nhi (thảo luận · đóng góp) 04:16, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 13. Tập tin:Caochuanduc.png (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Hình không tự do về nhân vật còn sống}; đã thông báo Nguyễn Hà Ngọc Vi 2 (thảo luận · đóng góp) 12:16, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 14. Tập tin:FC Ural Yekaterinburg logo.png (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Nguyễn Hà Ngọc Vi 2 (thảo luận · đóng góp) 12:18, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 15. Tập tin:Đền thờ Đào Duy Từ ở khu phố Ngọc Sơn Bắc, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Đào Duy Đào (thảo luận · đóng góp) 04:03, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 16. Tập tin:FA Youth Cup (emblem).png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Occhoizreal2003 (thảo luận · đóng góp) 04:10, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 17. Chính phủ lâm thời Nam Cực: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 09:40, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 18. Kiểm duyệt Facebook: CSD C12 ({{db-foreign}}) 03:35, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 19. Tập tin:Món thính gạo.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình chụp một sự vật công cộng hoàn toàn có thể thay thế bằng hình tự do}; đã thông báo Kietvnm (thảo luận · đóng góp) 09:20, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 20. Tập tin:Thanh Thúy hát Nửa đêm ngoài phố.mp3 (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: đoạn nhạc mẫu chỉ dùng cho bài viết về chính bản nhạc đó}; đã thông báo Akira2112 (thảo luận · đóng góp) 15:02, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 21. Tập tin:Fatih Karagümrük S.K..png (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Nguyễn Hà Ngọc Vi 2 (thảo luận · đóng góp) 03:13, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 22. Tập tin:Lê Đức Anh đến Lào.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Không đáp ứng tiêu chí 8 của WP:EDP. Nhân vật đã có nhiều hình tự do với giá trị truyền tải tương đương.}; đã thông báo Mưa 2022 (thảo luận · đóng góp) 03:21, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 23. Tập tin:GF Beta banner.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Nguyễn Hà Ngọc Vi 2 (thảo luận · đóng góp) 09:27, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 24. Tập tin:Mikakunin Hikousen cover.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo HikariTenshi (thảo luận · đóng góp) 03:01, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 25. Tập tin:Trời đẹp em sẽ đến poster.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Chillayoung (thảo luận · đóng góp) 15:03, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 26. Tập tin:Dora The kid GIF.gif (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: không đáp ứng tiêu chí 8 của WP:ED}; đã thông báo Victor311 (thảo luận · đóng góp) 04:18, ngày 31 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Tháng 6 2022Sửa đổi

 1. Tập tin:Dorathekid.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: không đáp ứng tiêu chí 8 của WP:EDP}; đã thông báo Miuxinh14 (thảo luận · đóng góp) 07:18, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2. Tập tin:Dorapin.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: không đáp ứng tiêu chí 8 của WP:EDP}; đã thông báo Miuxinh14 (thảo luận · đóng góp) 07:18, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3. Tập tin:Chữ ký Trương Gia Bình.png (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: đây không phải biểu trưng}; đã thông báo Blackdeath3896 (thảo luận · đóng góp) 02:27, ngày 12 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 4. Tập tin:Chủ tịch tập đoàn FPT Truơng Gia Bình.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo Blackdeath3896 (thảo luận · đóng góp) 02:27, ngày 12 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 5. Tập tin:Logo Đại học Tài chính - Marketing.png (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo Caohung2003 (thảo luận · đóng góp) 02:29, ngày 12 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 6. Tập tin:Truong Nhu Tang in 1976.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: nhân vật còn sống}; đã thông báo Lê Thy (thảo luận · đóng góp) 14:55, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 7. Tập tin:Nguyễn Văn Khoa FPT.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-SDHL thay thế được}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: nhân vật còn sống}; đã thông báo Blackdeath3896 (thảo luận · đóng góp) 02:31, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 8. Tập tin:Master chief halo infinite.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Kecox15670 (thảo luận · đóng góp) 02:33, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 9. Tập tin:Vnoi.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo VTheTranslator (thảo luận · đóng góp) 02:33, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 10. Tập tin:PressFtoPayRespects.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Kecox15670 (thảo luận · đóng góp) 02:48, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 11. Tập tin:Never Stop Me (ft. Tkay Maidza).mp3 (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: Đoạn âm thanh mẫu chỉ dùng trong bài viết về chính bản thu âm đó}; đã thông báo Irha1412 (thảo luận · đóng góp) 03:22, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 12. Tập tin:Tran Phi Vu, Anh hau truong chup cho thuong hieu Guerlain.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình không tự do về nhân vật còn sống}; đã thông báo Trinhngocminh (thảo luận · đóng góp) 04:14, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 13. Tập tin:Bìa quyển Người giải mã tử thi bản tiếng Việt.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Lengkeng91 (thảo luận · đóng góp) 11:07, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 14. Tập tin:Mật mã davinci.jpg (log): DI CSD H6 ({{di-thiếu sử dụng hợp lý}}); đã thông báo Casablanca1911 (thảo luận · đóng góp) 12:13, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 15. Tập tin:Will Smith tát vào mặt Chirs Rock.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Victor311 (thảo luận · đóng góp) 13:18, ngày 29 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Tháng 7 2022Sửa đổi

 1. Tập tin:Vietnamese passport renew.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Kannweame7961 (thảo luận · đóng góp) 15:13, ngày 1 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 2. Tập tin:Vietnamese passport renew.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Kannweame7961 (thảo luận · đóng góp) 02:19, ngày 2 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 3. Tập tin:GS Vũ Hà Văn giảng dạy tại Yale năm 2013.jpeg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo Mr fire (thảo luận · đóng góp) 02:25, ngày 2 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 4. Tập tin:Vietnam Ministry of Public Security Logo.svg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); thông tin bổ sung: {H7 reason: hình đang được dùng tại quá nhiều bài viết không nằm trong phạm vi MTSDHL}; đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 04:51, ngày 3 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 5. Tập tin:Columbia Pictures logo.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Meami (thảo luận · đóng góp) 06:25, ngày 4 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 6. Tập tin:Phương Oanh (người mẫu).jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Disansee (thảo luận · đóng góp) 12:53, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 7. Tập tin:Bando takara standard.png (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo Traidn1992 (thảo luận · đóng góp) 09:14, ngày 13 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 8. Tập tin:Conan Gray - Superache.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Panda1102 (thảo luận · đóng góp) 10:26, ngày 14 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 9. Tập tin:Ltte emblem.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Tpham tran ba (thảo luận · đóng góp) 02:26, ngày 15 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 10. Tập tin:Hermionegranger.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 08:42, ngày 21 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 11. Tập tin:Chuyen ntmk.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nostalgiaaaaa (thảo luận · đóng góp) 02:30, ngày 23 tháng 7 năm 2022 (UTC)