Thảo luận:Little Boy

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Cú nổSửa đổi

@Ltncanada: Không biết kỹ thuật có dùng từ "cú nổ" không? Trong ngôn ngữ đại chúng, có vẻ "cú" không đi với "nổ". Lcsnes (thảo luận) 02:50, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)

@Lcsnes: Có thể trong lúc dịch, tôi lướt nhanh nên không thấy gì. Từ này có lẽ không đúng hoặc không phổ biến. Tôi sẽ sửa thành "vụ nổ". Cảm ơn bạn đã góp ý. Thân. LTN (thảo luận) 23:49, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
Quay lại trang “Little Boy”.