Thảo luận:Plutoni

Thảo luận đang diễn ra

DịchSửa đổi

Câu "..More sympathetic commentators have noted that while it was definitely a breach in trust and ethics, "the effects of the plutonium injections were not as damaging to the subjects as the early news stories painted, nor were they so inconsequential as many scientists, then and now, believe.." dịch thế nào vậy các bạn?--Nam Hạ (thảo luận) 14:45, ngày 23 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Đại khái là "..Nhiều (chuyên gia/người) đã cho rằng, mặc dù (đây/đó) là một sự vi phạm rõ ràng về mặt niềm tin và đạo đức, "tiêm plutoni vào cơ thể không thực sự gây nguy hiểm như các báo chí trước đó đã thêu dệt, cũng không hẳn là một điều (bình thường/cần thiết) như các nhà khoa học, lúc ấy và bây giờ, vẫn tin.." Nửa câu sau mình không chắc lắm. — OrderOfThePhoenix 15:54, ngày 23 tháng 5 năm 2011 (UTC)
Quay lại trang “Plutoni”.