Thảo luận:Tư Mã Ý

Thảo luận đang diễn ra


Xuất thế của Tư Mã ÝSửa đổi

Xin xem thảo luận bài Tư Mã Viêm, đề cập tới Tư Mã Ý.--Trungda 03:29, ngày 7 tháng 8 năm 2007 (UTC)

Quay đầu như sói?Sửa đổi

Bài đề cập tới truyền thuyết về Tư Mã Ý có thể ngoái đầu nhìn như sói, nhưng tôi lấy làm ngờ.

Tôi xem sách tướng học, thấy việc quay đầu được ví với con chim cú chứ không phải sói.

Đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, thấy bầy tôi nhắc nhở Tào Tuấn bằng lời của Tào Tháo xưa kia: "Tiên đế nói: Tư Mã Ý cú nhìn sói trực..."

Sách Tam Quốc bình giảng có cắt nghĩa rõ hơn: cú nhìn tức là ngoái đầu lại phía sau như con cú (giống như bài miêu tả 180 độ), sói trực là khi trông phía trước trừng trừng như mắt con sói (=> đó là người nham hiểm...).

Bài được dịch từ bản tiếng Anh, tôi lướt qua bản tiếng Trung và dường như bản tiếng Trung không nói tới truyền thuyết này. Tôi lấy làm ngờ vực vì có lẽ bản tiếng Anh đã nhầm.--Trungda (thảo luận) 10:50, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Quay đầu như sói hoặc cú chỉ là câu ví nói Tư Mã Ý là người nham hiểm, hoàn toàn không có truyền thuyết ông quay đầu ngươc 180 độ. 222.252.105.50 (thảo luận) 03:11, ngày 3 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Nói với ai?Sửa đổi

Tào Phi nói về Tư Mã Ý: "Người này có thể không có ý định luôn chỉ đơn giản là một thủ túc".

Bài ghi Tào Phi nói câu này với chính Tư Mã Ý, có lẽ lầm lẫn, phải là nói với người khác, không thể nói với chính Ý được.--Trungda (thảo luận) 11:01, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (UTC)

trong phim Tam quốc sản xuất năm 2009 tôi nhớ không rõ lắm là Tào Phi nói câu này với Tào Duệ hoặc Tào ChânTào Sảng. Còn trước khi trao quyền cho Tào Phi, Tào Tháo đã dặn phải vĩnh viễn đề phòng người này. 222.252.105.50 (thảo luận) 03:08, ngày 3 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Câu này là Tào Tháo nói với Tào Phi khi sắp lâm chung, nội dung là: con nên nhớ phải dùng y nhưng luôn vĩnh viễn đề phòng y, sau này Tào Phi sắp chết cũng dặn lại Tào Duệ với nội dung tương tự. Đó là phim Tam quốc 2010--Nhan Lương (thảo luận) 03:36, ngày 3 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Quay lại trang “Tư Mã Ý”.