Thập niên 2020

01/01/2020 - 31/12/2029

Thập niên 2020 hay thập kỷ 2020 chỉ đến những năm từ 2020 đến 2029, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau. Đây là thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ: thế kỷ 20thế kỷ 21thế kỷ 22
Thập niên: thập niên 2010thập niên 2020thập niên 2030
Năm: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Hình ảnh của SARS-CoV-2 dưới kính hiển vi điện tử quét (ở trung tâm, màu vàng), virus gây ra COVID-19, và đã trở thành một đại dịch toàn cầu trong năm 2020.

Chính trị và xung đột sửa

Xung đột và hòa bình sửa

Châu Phi sửa

Châu Mĩ sửa

Châu Á sửa

Châu Âu sửa

Kinh tế sửa

Kinh tế thập niên 2020 bất ổn do những tác động của đại dịch COVID-19.

Khoa học và công nghệ sửa

Tham khảo sửa