Văn Tương Vương (chữ Hán:文襄王) là thụy hiệu của một số vị quốc vương, quận vương, phiên vương hoặc thân vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa