Vũ Chiêu Vương (chữ Hán:武昭王) là thụy hiệu của một số vị vương gia trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách

sửa
  • Đông Tấn Tây Lương Vũ Chiêu vương Lý Cảo (truy tôn, trước đó là Tửu Tuyền Vũ Chiêu Công và tự xưng Lương Vũ Chiêu Công, đến đời nhà Đường thì truy tôn là Hưng Thánh Đế)
  • Bắc Ngụy Bình Nguyên Vũ Chiêu quận vương Nguyên Chỉ (trước đó từng làm Thành Dương Vũ Chiêu huyện tử và Thành Dương Vũ Chiêu huyện công)
  • Bắc Ngụy Thượng Đảng Vũ Chiêu Vương Nguyên Thiên Mục (trước từng làm Liêu Thành Vũ Chiêu huyện bá)

Xem thêm

sửa