Vũ Chiêu Bá (chữ Hán:武昭伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông

Danh sách Sửa đổi

  • Bắc Ngụy Dương Chu Vũ Chiêu Bá Cao Vĩnh Lạc (thời Đông Ngụy được tiến phong làm Dương Chu Vũ Chiêu Công)
  • Bắc Ngụy Bạch Thủy Vũ Chiêu huyện bá Lương Ngự (thời Tây Ngụy được thăng làm Tín Đô Vũ Chiêu huyện công và Quảng Bình Vũ Chiêu quận công)
  • Bắc Ngụy Liêu Thành Vũ Chiêu huyện bá Nguyên Thiên Mục (sau được tiến phong làm Thượng Đảng Vũ Chiêu Vương)

Xem thêm Sửa đổi