Vũ vương

trang định hướng Wikimedia

Vũ Vương (chữ Hán: 武王 hoặc 禑王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Vũ Vương (武王) hoặc Võ Vương sửa

 1. Văn Lang Hùng Vũ Vương
 2. Thương Thái Vũ Vương (có thụy hiệu khác là Văn Vũ Đế)
 3. Tây Chu Vũ Vương
 4. Đông Chu Sở Vũ Vương
 5. Xuân Thu Ngô Vũ Vương
 6. Đông Chu Tần Vũ Vương (có các thụy hiệu khác là Vũ Liệt Vương, Nguyên Vũ VươngĐiệu Vũ Vương)
 7. Nam Việt Vũ Vương (có thời kỳ xưng là Nam Việt Vũ Đế, có thụy hiệu khác là Triết Đế)
 8. Tây Hán Đông Việt Vũ Vương (sau tự lập làm Đông Việt Vũ Đế)
 9. Đông Hán Tề Vũ Vương (trước có thụy hiệu là Vũ Công)
 10. Đông Hán Ngụy Vũ Vương (trước đây từng làm Vũ Bình Vũ Hầu, sau được tiến phong làm Ngụy Vũ Công, khi nhà Tào Ngụy thành lập được truy tôn là Ngụy Vũ Đế)
 11. Tây Tấn Hà Gian Vũ Vương (tức Lạc Thành Vũ Vương) Tư Mã Khâm
 12. Tây Tấn Phù Phong Vũ Vương (hoặc Nhữ Âm Vũ Vương) Tư Mã Tuấn (thời Tào Ngụy có tước hiệu Đông Mâu Vũ Hầu)
 13. Tây Tấn Lang Nha Vũ Vương (hoặc Đông Hoàn Vũ Vương) Tư Mã Trụ (nguyên là Nam Bì Vũ Bá, Nam An Vũ đình hầu và Đông Vũ Vũ hương hầu nhà Tào Ngụy)
 14. Ngũ Hồ thập lục quốc Tiền Lương Vũ Vương
 15. Hậu Yên Đại Đạo Vũ Vương (hoặc Ngụy Đạo Vũ Vương, sau tự xưng làm Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế)
 16. Tiền Tần Ngụy Kính Vũ Vương (sau được truy tôn là Tiền Tần Văn Hoàn Đế)
 17. Ngũ Hồ thập lục quốc Hậu Tần Ngụy Vũ Vương
 18. Ngũ Hồ thập lục quốc Tây Tần Lệ Vũ Vương
 19. Ngũ Hồ thập lục quốc Nam Lương Vũ Uy Vũ Vương (hoặc Tây Bình Vũ Vương) Thốc Phát Ô Cô (trước đó từng làm Quảng Vũ Vũ Công và Quảng Vũ Vũ Hầu thời Hậu Lương)
 20. Thổ Cốc Hồn Vũ Vương Mộ Dung Thụ Lạc Can
 21. Cừu Trì Vũ Vương Dương Định
 22. Lưu Tống Lâm Xuyên Liệt Vũ Vương Lưu Đạo Quy (truy phong, thụy hiệu thật thời Đông Tấn là Hoa Dung Liệt Vũ Công và Nam Quận Liệt Vũ Công)
 23. Bắc Ngụy Hoa Sơn Vũ Vương Nguyên Chí (trước từng làm Tấn Dương Vũ Nam và Xương An Vũ Hầu)
 24. Nam Tề Lương Vũ Vương Tiêu Diễn (trước kia từng làm Kiến Dương Vũ Nam và Kiến An Vũ Công, sau này đăng cơ trở thành Lương Vũ Đế)
 25. Lương triều Thiệu Lăng Tráng Vũ Vương thời Nam Bắc triều (có các thụy hiệu khác là An VươngHuề Vương)
 26. Lương triều Trần Vũ Vương (sau đăng cơ trở thành Trần Vũ Đế)
 27. Bắc Tề Lan Lăng Vũ Vương Cao Trường Cung (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Lan Lăng Trung Vũ Vương, trước đó từng làm Lạc Thành Trung Vũ Công)
 28. Bắc Tề Hàm Dương Vũ Vương Hộc Luật Kim
 29. Bắc Tề An Đức Túc Vũ Vương Hàn Quỹ (thời Đông Ngụy gọi là An Đức Túc Vũ Công)
 30. Bách Tế Vũ Vương
 31. Cao Xương Quang Vũ Vương Khúc Văn Thái
 32. Bột Hải Vũ Vương (sau được truy tôn là Vũ Đế)
 33. Tiền Thục Ngụy Cảnh Vũ Vương (hoặc Lạc An Cảnh Vũ quận vương) Vương Tông Khản
 34. Cao Ly Uy Vũ Vương (truy tôn)
 35. Triều Tiên Uyên Vũ Vương (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Uyên Vũ Thánh Hoàn Đại Vương, có khi lại gọi là Thánh Hoàn Vương)
 36. Minh triều Đông Âu Tương Vũ Vương Thang Hòa
 37. Minh triều Ngạc Trang Vũ Vương Kim Thanh Hoàn (truy phong)
 38. Minh triều Triều Vũ Vương Trịnh Thành Công (truy phong)
 39. Việt Nam Quảng Nam quốc Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát (thường gọi là chúa Vũ hoặc Chúa Võ, trước đó gọi là Hiểu Vũ Công, sau được truy tôn là Hiếu Vũ vươngHiếu Vũ Đế)
 40. Tây Sơn Bắc Bình Vũ Vương Nguyễn Huệ (sau lên ngôi trở thành Nguyễn Vũ Đế, sử sách thường ghi là Tây Sơn Vũ Đế để phân biệt với chúa Nguyễn Phúc Khoát, sau được nhà Thanh đặt thụy là An Nam Trung Thuần Vương)
 41. Ngô Vũ Vương Ngô Quyền được đời sau truy tôn
 42. Trung Hoa Phật Quốc Vũ Vương Thạch Đỉnh Vũ (tự xưng)

Danh sách Vũ Vương (禑王) sửa

Xem thêm sửa