Vũ bá

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Vũ Bá)

Vũ Bá (chữ Hán: 武伯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu và khanh đại phu hoặc tướng lĩnh quan lại trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Xuân Thu Tấn quốc Khúc Ốc Vũ bá (sau khi đánh bại Tấn hầu Dẫn làm chủ cả nước được nhà Chu công nhận làm chư hầu mới đổi thụy hiệu là Tấn Vũ Công)
  • Xuân Thu Lỗ quốc Khanh đại phu Mạnh Vũ bá
  • Tào Ngụy Nam Bì Vũ bá Tư Mã Trụ (sau đó được tiến phong làm Nam An Vũ đình hầu và Đông Vũ Vũ hương hầu, sang đời Tây Tấn được thăng tước hiệu thành Đông Hoàn Vũ quận vương rồi cải phong làm Lang Nha Vũ Vương)
  • Hậu Triệu Kinh Dương Huệ Vũ bá Phù Hồng (thời Tiền Triệu từng làm Suất Nghĩa Huệ Vũ Hầu, sau được nhà Hậu Triệu tiến phong làm Tây Bình Huệ Vũ Công và cải phong làm Lược Dương Huệ Vũ Công, khi quy hàng nhà Đông Tấn thì gọi là Quảng Xuyên Huệ Vũ Công, tiếp đến tự xưng làm Tam Tần Huệ Vũ vương, cuối cùng được truy tôn làm Tiền Tần Huệ Vũ Đế)
  • Bắc Ngụy An Khang Hiếu Vũ bá Nguyên Quân
  • Bắc Ngụy Quảng Vũ Hiến Vũ Bá Nguyên Anh (sau được tiến phong làm Trung Sơn Hiến Vũ vương)
  • Minh triều Ứng Thành Uy Vũ Bá Tôn Nham (sau được truy tặng làm Dực Thành Uy Vũ Hầu)
  • Minh triều Ninh Viễn Hy Vũ Bá Nhậm Lễ (sau được truy tặng là Ninh Viễn Hy Vũ Hầu)

Xem thêm sửa