Trung Vũ công

(Đổi hướng từ Trung Vũ Công)

Trung Vũ Công (chữ Hán:忠武公) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sửkhu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

 1. Đông Tấn Thủy An Trung Vũ Công Ôn Kiệu
 2. Nam Tề Trinh Dương Trung Vũ Công Liễu Thế Long (thời Lưu Tống chỉ là Trinh Dương Trung Vũ Hầu)
 3. Bắc Ngụy Lương Phủ Trung Vũ huyện công Vương Lệ (thời Tây Ngụy được truy tiến là Hàm Dương Trung Vũ quận công)
 4. Đông Ngụy Thạch Thành Trung Vũ Công Hộc Luật Kim (thời Bắc Ngụy từng làm Phụ Thành Trung Vũ Nam, thời Đông Ngụy lúc đầu gọi là An Thành Trung Vũ Hầu, đến thời Bắc Tề được tiến phong làm Hàm Dương Trung Vũ Vương)
 5. Đông Ngụy Phu Thành Trung Vũ Công Lưu Quý (thời Bắc Ngụy chỉ là Phu Thành Trung Vũ Bá)
 6. Lương triều An Thành Trung Vũ quận công Vương Lâm (trước từng làm Kiến Ninh Trung Vũ huyện hầu, thời Bắc Tề ban đầu gọi là Cối Kê Trung Vũ quận công, sau được tiến phong làm Ba Lăng Trung Vũ quận vương)
 7. Bắc Tề Lạc Thành Trung Vũ Công Cao Trường Cung (sau được tiến phong làm Lan Lăng Trung Vũ Vương, thường gọi tắt là Vũ vương)
 8. Bắc Tề Trường Lạc Trung Vũ Công (hoặc Quảng Bình Trung Vũ Công, Linh Vũ Trung Vũ Công và Nhạc Lăng Trung Vũ Công) Đoàn Thiều (thời Đông Ngụy chỉ gọi là Hạ Lạc Trung Vũ Nam và Chân Định Trung Vũ Nam, từng có thời kỳ giữ tước Cô Tang Trung Vũ Hầu, sau cùng được tiến phong tước Bình Nguyên Trung Vũ Vương)
 9. Hậu Lương Kiến Hưng Trung Vũ Công Lý Quảng
 10. Đường triều Ngô Trung Vũ Công (hoặc Ngạc Trung Vũ Công) Uất Trì Cung
 11. Đường triều Đại Trung Vũ Công Quách Tử Nghi (sau được tiến phong làm Phần Dương Trung Vũ Vương)
 12. Nguyên triều Ngụy Trung Vũ Công Thiếp Hợp Trùng Sơn
 13. Nguyên triều Tề Trung Vũ Công Trương Hoằng Phạm (hoặc Tề Vũ Liệt công, sau được truy phong làm Hoài Dương Hiến Vũ vương)
 14. Nguyên triều Sái Trung Vũ Công Trương Nhu (sau được truy phong làm Nhữ Nam Trung Vũ Vương)
 15. Minh triều Ngạc Trung Vũ Công Thường Ngộ Xuân (sau được truy tặng là Khai Bình Trung Vũ Vương)
 16. Minh triều Ngân Trung Vũ Công Tiết Lục (truy tặng, thực tế chỉ là Dương Vũ Trung Vũ Hầu)
 17. Nam Minh Huệ Trung Vũ Công Lý Thành Đống (sau được truy phong làm Ninh Hạ Trung Vũ Vương)
 18. Trung Vũ Công là thụy hiệu của Lý Thuấn Thần, vị đô đốc thủy quân trứ danh trong lịch sử Triều Tiên
 19. Trung Vũ Công là thụy hiệu của Nam Di, danh tướng nhà Triều Tiên

Xem thêm sửa