Trung Vũ Nam (chữ Hán:忠武男) là thụy hiệu của một số vị nam tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Bắc Ngụy Phụ Thành Trung Vũ Nam Hộc Luật Kim (thời Đông Ngụy được tiến phong làm An Thành Trung Vũ Hầu và Thạch Thành Trung Vũ Công, thời Bắc Tề được nâng cấp thành Hàm Dương Trung Vũ Vương)
  • Đông Ngụy Chân Định Trung Vũ Nam (hoặc Hạ Lạc Trung Vũ Nam) Đoàn Thiều (sau được tiến phong làm Cô Tang Trung Vũ Hầu, sang thời Bắc Tề liên tục được cải phong làm Trường Lạc Trung Vũ Công, Ninh Vũ Trung Vũ Công, Quảng Bình Trung Vũ Công và Nhạc Lăng Trung Vũ Công, cuối cùng được nâng cấp thành Bình Nguyên Trung Vũ Vương)

Xem thêm sửa