Ngạc Trung Vũ Công (chữ Hán:鄂忠武公) có thể là:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa