Mục Vũ vương

(Đổi hướng từ Mục Vũ Vương)

Mục Vũ Vương (chữ Hán:穆武王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Bắc Tống Tần Mục Vũ Vương (hoặc Khang Mục Vũ Vương, Hứa Mục Vũ Vương, Việt Mục Vũ Vương, Dự Mục Vũ Vương, Sở Mục Vũ Vương và Duyện Mục Vũ Vương) Cao Kế Huân
  • Bắc Tống Sở Mục Vũ Vương (hoặc Vũ Công Mục Vũ quận vương, Vệ Mục Vũ Vương, Lỗ Mục Vũ Vương, Duyện Mục Vũ Vương, Đường Mục Vũ Vương, Chu Mục Vũ Vương và Trần Mục Vũ Vương) Cao Tuân Phụ (thân phụ của Tuyên Nhân Hậu)

Xem thêm sửa