Vũ Tương Bá (chữ Hán:武襄伯) là thụy hiệu của một số vị Bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Minh triều Hưng An Vũ Tương Bá Từ Hanh (sau được tiến phong làm Hưng An Vũ Tương Hầu)
  • Minh triều Bình Giang Vũ Tương Bá Trần Khuê
  • Minh triều Bình Xương Vũ Tương Bá Dương Hồng (sau được tiến phong làm Bình Xương Vũ Tương Hầu, sau nữa được truy tặng làm Dĩnh Vũ Tương Công)
  • Minh triều Phủ Ninh Vũ Tương Bá Chu Khiêm (sau được truy tặng là Phủ Ninh Vũ Tương Hầu)
  • Minh triều Hàm Ninh Vũ Tương Bá Cừu Việt
  • Minh triều Định Biên Vũ Tương Bá Mộc Ngang
  • Minh triều Bình Âm Vũ Tương Bá Chu Sùng

Xem thêm

sửa