Vũ Tương Hầu (chữ Hán:武襄侯) là thụy hiệu của một số vị Hầu tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Minh triều An Viễn Vũ Tương Hầu Sái Thiên
  • Minh triều Hưng An Vũ Tương Hầu Từ Hanh (truy tặng, thực tế chỉ là Hưng An Vũ Tương Bá)
  • Minh triều Bình Xương Vũ Tương Hầu Dương Hồng (trước kia từng là Bình Xương Vũ Tương Bá, sau được truy tặng làm Dĩnh Vũ Tương Công)
  • Minh triều An Viễn Vũ Tương Hầu Liễu Tuân
  • Minh triều Phong Thành Vũ Tương Hầu Lý Mân
  • Minh triều Phủ Ninh Vũ Tương Hầu Chu Khiêm (truy tặng, thực tế chỉ là Phủ Ninh Vũ Tương Bá)

Xem thêm sửa