Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 12 năm 2018. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Nguyễn Thu Thủy (nhà kinh tế)Sửa đổi