Đóng góp của người dùng

ngày 11 tháng 5 năm 2016

 • Thảo luận Thành viên:1.53.122.207

  không có tóm lược sửa đổi

  11:20

  +12

ngày 10 tháng 5 năm 2016

 • Thảo luận Thành viên:1.53.122.207

  không có tóm lược sửa đổi

  19:10

  +17

 • Thảo luận Thành viên:1.53.122.207

  không có tóm lược sửa đổi

  19:09

  +14.785

 • Thảo luận Thành viên:1.53.122.207

  không có tóm lược sửa đổi

  18:42

  +14.744

ngày 8 tháng 5 năm 2016

50 cũ hơn