Đóng góp của người dùng

ngày 25 tháng 8 năm 2018

 • Nam châm

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:08

  +3

 • Từ trường

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:07

  +5

 • Trường

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:07

  +15

 • Trường học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:07

  +8

 • Ngôn ngữ đầu tiên

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:07

  +25

 • Phiên âm Hán-Việt

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:06

  +18

 • Tiếng Trung Quốc

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:06

  +6

 • Châu Phi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:06

  +14

 • Vi khuẩn cổ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:05

  +4

 • Sự sống

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:04

  +6

 • Sinh vật

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:04

  +7

 • Thực vật (định hướng)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:04

  +16

 • Thực vật

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:03

  +4

 • Bệnh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:03

  +3

 • Ngoại khoa

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:03

  +20

 • Gây mê

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:02

  +23

 • Nhận thức

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:02

  +19

 • Ý thức

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:02

  +7

 • Tinh thần

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:01

  +7

 • Tinh thần

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:01

  +2

 • Quốc gia

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:01

  +13

 • Tổ chức quốc tế

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:01

  −3

 • Liên Hợp Quốc

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:00

  +12

 • Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:00

  −100

 • Teotihuacan

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:00

  +19

 • Ngôn ngữ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:00

  +14

 • Ngữ hệ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:59

  +19

 • Ngữ hệ Ấn-Âu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:59

  +17

 • Tiếng Hy Lạp

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:59

  −2

 • Thực vật hạt trần

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:59

  +10

 • Hạt

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:58

  +19

 • Thực vật có hạt

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:58

  +4

 • Thực vật có hoa

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:58

  −1

 • Chi Bách tử liên

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:58

  +17

 • Danh sách các thuật ngữ ngôn ngữ học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:57

  +17

 • Thuật ngữ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:57

  +15

 • Danh pháp

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:57

  +9

 • Ngành Thông

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:56

  +6

 • Thực vật có mạch

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:56

  +18

 • Ngành Dương xỉ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:56

  +16

 • Thực thể

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:55

  +19

 • Đối tượng

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:55

  +24

 • Khái niệm

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:55

  +16

 • Thời gian

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:54

  +7

 • Thế kỷ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:54

  −2

 • Thiên niên kỷ 2 TCN

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:54

  +25

 • Văn hóa Abashevo

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:54

  +17

 • Ngữ tộc German

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:54

  +16

 • Tiếng Anh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:53

  −8.556

 • Portsmouth, New Hampshire

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:53

  +14