Chiến dịch Philippines (1941-1942) – Theo ngôn ngữ khác