Kirill Afanasyevich Meretskov – Theo ngôn ngữ khác