Nguyễn Văn Minh (trung tướng VNCH) – Theo ngôn ngữ khác