Cách sử dụng sửa

This template is for use on Category pages, to refer to the primary article associated with this category, which most of the time, describes the entire set containing the category.

This template is not a replacement for adding a category to the main article. The main article of a category should always have the category set. Furthermore, the main article should always have a space as sort key so that it appears on top of a category. Example: the article Internet should have the category [[Thể loại:Internet| ]].

Normal usage (uses category name for wiki link):

If the name of the main article is different than the name of the category — for example: if the main article for Thể loại:Dead or Alive (series) is Dead or Alive (franchise) — then you will need to use one parameter to specify the article:

Nhiều bài viết sửa

Đơn giản chỉ cần nối thêm nhiều bài viết dưới dạng đối số bổ sung (lên đến năm):

Các trang mà không phải bài viết sửa

Dữ liệu bản mẫu sửa

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Bài chính thể loại

Specifies the primary article(s) associated with this category

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Article 11

Name of primary article, if different from category name

Mặc định
Tên trangtùy chọn
Article 22

Name of second main article

Mặc định
Tên trangtùy chọn
Article 33

Name of third main article

Mặc định
Tên trangtùy chọn
Article 44

Name of fourth main article

Mặc định
Tên trangtùy chọn
Article 55

Name of fifth main article

Mặc định
Tên trangtùy chọn

Xem thêm sửa