Bản mẫu:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Thử bản thửSửa đổi

Không có tham sốSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Thành phố trực thuộc Trung ươngSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

TỉnhSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Thành phố thuộc tỉnhSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Quận / Huyện / Thị xãSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Phường / Xã / Thị trấnSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases