Bản mẫu:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Thử bản thửSửa đổi

Không có tham sốSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

Thành phố trực thuộc Trung ươngSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

TỉnhSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

Thành phố trực thuộc tỉnhSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

Quận / Huyện / Thị xãSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

Phường / Xã / Thị trấnSửa đổi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/sandbox}}

Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam/testcases

Hành chính
Địa lý
Dân số
Khác