Bộ trưởng Thương mại (Pháp)

Bộ trưởng Thương mại Pháp là một bộ phận cấu thành nội các chính phủ Pháp. Người đứng đầu về vấn đề thương mại của Pháp đôi khi cũng kiêm luôn một số chức vụ thuộc các bộ khác như của bộ Công chính, bộ Nội vụ, bộ Nông nghiệp, bộ Bưu chính, Điện báo và Điện thoại và một số bộ khác nữa.

Sau khi thêt lập được nền Đệ ngũ Công hòa một thời gian, bộ Thương mại Pháp bắt đầu trở thành một phần của các bộ khác lớn hơn (đôi khi vẫn hoạt động như một chính thể độc lập). Người cuối cùng được giao trọng trách liên quan đến lĩnh vực Thương mại Pháp là bà Martine Pinville, bà là Quốc vụ khanh Pháp phụ trách Thương mại, Thủ công, Tiêu dùng và Kinh tế - Xã hội và đoàn kết, bà giữ chức này đến ngay 10 tháng 5 năm 2017[1].

Danh sách các bộ trưởng thương mại Pháp

sửa
Tên Chân dung Sinh - mất Danh xưng chức vị Thời gian làm việc Nguyên thủ quốc gia Đảng phái chính trị
Đệ Nhất Đế chế Pháp
Jean-Baptiste Collin   1 tháng 1 năm 1750 - 7 tháng 7 năm 1826 Bộ trưởng Thương mại và Gia Công[2] 16 tháng 1 năm 1812 - 1 tháng 4 năm 1814  

Napoleon I

Không rõ
Phục hoàng lần thứ hai
Pierre de Saint-Cricq   24 tháng 8 năm 1772 - 25 tháng 2 năm 1854 Bộ trưởng Thương mại và Gia Công 29 tháng 1 năm 1828 - 9 tháng 8 năm 1829  

Charles X

Không rõ
Nền quân chủ Tháng 7
Antoine Maurice Apollinaire d'Argout   28 tháng 8 năm 1782 - 18 tháng 1 năm 1858 Bộ trưởng Thương mại và Công trình công cộng 13 tháng 3 năm 1831 - 31 tháng 12 năm 1832  

Louis-Philippe I

Bảo hoàng
Adolphe Thiers   15 tháng 4 năm 1797 - 3 tháng 9 năm 1877 31 tháng 12 năm 1832 - 4 tháng 4 năm 1834 Đảng Đối kháng
Tanneguy Duchâtel   19 tháng 2 năm 1803 - 5 thang 11 năm 1867 Bộ trưởng Thương mại 4 tháng 4 năm 1834 - 10 tháng 11 năm 1834 Đảng Bảo thủ
Jean-Baptiste Teste   20 tháng 10 năm 1780 - 20 tháng 4 năm 1852 10 - 18 tháng 11 năm 1834 Không rõ
Tanneguy Duchâtel   20 tháng 10 năm 1780 - 20 tháng 4 năm 1852 18 tháng 11 năm 1834 - 8 tháng 1 năm 1836 Đảng Bảo thủ
Hippolyte Passy   15 tháng 10 năm 1793 - 1 tháng 6 năm 1880 Bộ trưởng Thương mại và Công trình công cộng 22 tháng 2 - 6 tháng 9 năm 1836 Đảng Trật tự
Nicolas Martin du Nord   29 tháng 7 năm 1790 - 12 tháng 3 năm 1847 Bộ trưởng Thương mại, Nông nghiệp và Công trình công cộng 19 tháng 9 năm 1836 - 31 tháng 3 năm 1839 Đảng Bảo thủ
Adrien de Gasparin   29 tháng 6 năm 1783 - 7 tháng 9 năm 1862 31 tháng 3 - 12 tháng 5 năm 1939 Không rõ
Laurent Cunin-Gridaine   10 tháng 7 năm 1778 - 19 tháng 4 năm 1859 Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại 12 tháng 5 năm 1839 - 1 tháng 3 năm 1840 Không rõ
Alexandre Goüin   25 tháng 1 năm 1792 - 27 tháng 5 năm 1872 1 tháng 3 - 29 tháng 10 năm 1840 Cánh hữu
Laurent Cunin-Gridaine   10 tháng 7 năm 1778 - 19 tháng 4 năm 1859 29 tháng 10 năm 1840 Không rõ
Đệ Nhị Cộng hòa Pháp
Eugène Bethmont   12 tháng 3 năm 1804 - 1 tháng 4 năm 1860 Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại 24 tháng 2 - 11 tháng 5 năm 1848  

Jacques-Charles Dupont de l'Eure

Không rõ
 

Francois Arago

Ferdinand Flocon   1 tháng 11 năm 1800 - 15 tháng 5 năm 1866 11 tháng 5 - 28 tháng 6 năm 1848  

Francois Arago

Không đảng phái (?)
Charles Gilbert Tourret   22 tháng 12 năm 1795 - 17 tháng 5 năm 1858 28 tháng 6 - 20 tháng 12 năm 1848  

Louis-Eugène Cavaignac

Không rõ
Jacques Alexandre Bixio   20 tháng 11 năm 1808 - 16 tháng 12 năm 1865 20 - 29 tháng 12 năm 1848  

Louis-Napoléon Bonaparte

Không rõ
Louis Joseph Buffet   26 tháng 10 năm 1918 - 7 tháng 7 năm 1898 9 tháng 12 năm 1848 - 2 tháng 6 năm 1849 Bảo hoàng ôn hòa
Victor Lanjuinais   5 tháng 11 năm 1802 - 1 tháng 1 năm 1869 2 tháng 6 - 31 tháng 10 năm 1848 Cánh hữu

Đảng thứ ba

Jean-Baptiste Dumas   14 tháng 7 năm 1800 - 11 tháng 4 năm 1884 31 tháng 10 năm 1848 - 9 tháng 1 năm 1850 Không rõ
Louis Bernard Bonjean   4 tháng 5 năm 1804 - 24 tháng 5 năm 1871 9 - 24 tháng 1 năm 1850 Không rõ
Eugène Joseph Schneider   29 tháng 3 năm 1805 - 27 tháng 11 năm 1875 24 tháng 1 - 10 tháng 4 năm 1851 Không rõ
Louis Joseph Buffet   26 tháng 10 năm 1918 - 7 tháng 7 năm 1898 10 tháng 4 - 26 tháng 10 năm 1851 Bảo hoàng ôn hòa
François-Xavier Joseph   27 tháng 6 năm 1796 - 14 tháng 5 năm 1881 26 tháng 10 - 22 tháng 11 năm 1851 Bonaparte
Noël Lefebvre-Duruflé   19 tháng 2 năm 1792 - 3 tháng 11 năm 1877 Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại 26 tháng 11 năm 1851 - 25 tháng 1 năm 1852 Không rõ
Victor de Persigny   11 tháng 1 năm 1808 - 12 tháng 1 năm 1872 Bộ trưởng Nội vụ, Nông nghiệp và Thương mại 25 tháng 1 - 2 tháng 12 năm 1852 Bornaparte Cực đoan
Đệ Nhị Đế chế Pháp
Victor de Persigny   11 tháng 1 năm 1808 - 12 tháng 1 năm 1872 Bộ trưởng Nội vụ, Nông nghiệp và Thương mại 2 tháng 12 năm 1852 - 23 tháng 6 năm 1853  

Napoléon III

Bornaparte Cực đoan
Pierre Magne   3 tháng 12 năm 1806 - 17 tháng 2 năm 1879 Bộ trưởng Nông nghiệp, Thương mại và Công trình Công cộng 23 tháng 6 năm 1853 - 3 tháng 2 năm 1855 Không rõ
Eugène Rouher   30 tháng 11 năm 1814 - 3 tháng năm 1884 3 tháng 2 năm 1855 - 23 tháng 6 năm 1863 Bornaparte Cực đoan
Louis Henri Armand Behh   15 tháng 1 năm 1809 - 2 tháng 3 năm 1891 23 tháng 6 năm 1863 - 20 tháng 1 năm 1867 Không rõ
Adolphe Forcade Laroquette   8 tháng 4 năm 1820 - 15 tháng 8 năm 1874 20 tháng 1 năm 1867 - 17 tháng 12 năm 1868
Edmond Valléry Gressier   21 tháng 12 năm 1813 - 1 tháng 11 năm 1892 17 tháng 12 năm 1868 - 16 tháng 6 năm 1869 Bonaparte
Edmond Humblot

(tạm thời)

  16 tháng 4 năm 1830 - 12 tháng 1 năm 1899 16 tháng 6 - 17 tháng 7 năm 1869 Không rõ
Alfred Le Roux   11 tháng 12 năm 1815 - 1 tháng 6 năm 1880 Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại 17 tháng 7 năm 1869 - 2 tháng 1 năm 1870 Bonaparte
Charles Louvet   22 tháng 10 năm 1806 - 2 tháng 3 năm 1882 2 tháng 1 - 10 tháng 8 năm 1870 Không rõ
Clement Duvernois   6 tháng 4 năm 1836 - 8 tháng 7 năm 1879 10 tháng 8 - 4 tháng 9 năm 1870
Đệ Tam Cộng hòa Pháp
Pierre Magnin   1 tháng 1 năm 1824 - 22 tháng 11 năm 1910 Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại 4 tháng 9 năm 1870 - 19 tháng 2 năm 1971  

Louis Jules Trochu

Không rõ
 

Adolphe Thiers

Félix Lambrecht   4 tháng 4 năm 1819 - 8 tháng 10 năm 1871 19 tháng 2 - 5 tháng 6 năm 1971  

Adolphe Thiers

Đảng thứ ba

Trung tả

Victor Lefranc   3 tháng 2 năm 1809 - 12 tháng 9 năm 1883 5 tháng 6 năm 1871 - 6 tháng 2 năm 1872 Cộng hòa Ôn hòa
Eugène de Goulard   28 tháng 10 năm 1808/ 28 tháng 12 năm 1808 - 4 tháng 7 năm 1874 6 tháng 2 - 23 tháng 4 năm 1872 Trung hữu
Pierre-Edmond Teisserenc de Bort   4 tháng 9 năm 1804 - 29 tháng 7 năm 1892 23 tháng 4 năm 1872 - 24 tháng 5 năm 1873 Không rõ
Marie Roullet de La Bouillerie   22 tháng 3 năm 1822 - 24 tháng 9 năm 1894 25 tháng 5 - 26 tháng 11 năm 1873  

Patrice de Mac Mahon

Chính thống
Alfred Deseilligny   9 tháng 5 năm 1828 - 17 tháng 4 năm 1875 26 tháng 11 năm 1873 - 21 tháng 5 năm 1874 Trung tả
Louis Grivart   30 tháng 7 năm 1829 - 3 tháng 8 năm 1901 21 tháng 5 năm 1874 - 10 tháng 3 năm 1875 Cánh hữu
Camille de Meaux   30 tháng 8 năm 1830 - 4 tháng 11 năm 1907 10 tháng 3 năm 1875 - 9 tháng 3 năm 1876 Trung hữu
Pierre-Edmond Teisserenc de Bort   4 tháng 9 năm 1804 - 29 tháng 7 năm 1892 9 tháng 3 năm 1876 - 17 tháng 5 năm 1877 Không rõ
Camille de Meaux   30 tháng 8 năm 1830 - 4 tháng 11 năm 1907 17 tháng 7 - 23 tháng 11 năm 1877 Trung hữu
Jules Ozenne   8 tháng 12 năm 1809 - 2 tháng 3 năm 1889 23 tháng 11 - 13 tháng 12 năm 1877 Không rõ
Pierre-Edmond Teisserenc de Bort   4 tháng 9 năm 1804 - 29 tháng 7 năm 1892 13 tháng 12 năm 1877 - 4 tháng 2 năm 1879 Không rõ
 

Jules Grévy

Charles Lepère   1 tháng 2 năm 1823 - 6 tháng 9 năm 1885 4 tháng 2 - 4 tháng 3 năm 1879 Không rõ
Pierre Tirard   27 tháng 9 năm 1827 - 4 tháng 11 năm 1893 5 tháng 3 năm 1879 - 10 tháng 11 năm 1881 Độc lập
Maurice Rouvier   17 tháng 4 năm 1841 - 7 tháng 6 năm 1911 Bộ trưởng Thương mại và Thuộc địa 14 tháng 11 năm 1881 - 30 tháng 1 năm 1882 Cộng hòa cấp tiến
Pierre Tirard   27 tháng 9 năm 1827 - 4 tháng 11 năm 1893 Bộ trưởng Thương mại 30 tháng 1 - 7 tháng 8 năm 1882 Độc lập
Pierre Legrand   13 tháng 5 năm 1834 - 31 tháng 5 năm 1895 7 tháng 8 năm 1882 - 20 tháng 1 năm 1883 Cộng hòa Ôn hòa
Anne-Charles Hérisson   12 tháng 10 năm 1831 - 23 tháng 11 năm 1893 21 tháng 2 năm 1883 - 14 tháng 10 năm 1884 Liên minh Cộng hòa
Maurice Rouvier   17 tháng 4 năm 1841 - 7 tháng 6 năm 1911 14 tháng 10 năm 1884 - 6 tháng 4 năm 1885 Cộng hòa cấp tiến
Pierre Legrand   13 tháng 5 năm 1834 - 31 tháng 5 năm 1895 6 tháng 4 - 9 tháng 11 năm 1885 Cộng hòa Ôn hòa
Lucien Dautresme   21 tháng 5 năm 1826 - 18 tháng 2 năm 1892 9 tháng 11 năm 1885 - 7 tháng 1 năm 1886 Liên minh Cộng hòa
Édouard Lockroy   18 tháng 7 năm 1838 - 22 tháng 11 năm 1913 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 7 tháng 1 năm 1886 - 30 tháng 5 năm 1887 Đảng Cộng hòa cấp tiến và Xã hội Chủ nghĩa cấp tiến
Lucien Dautresme   21 tháng 5 năm 1826 - 18 tháng 2 năm 1892 30 tháng 5 năm 1887 - 3 tháng 4 năm 1888 Liên minh Cộng hòa
   

Marie François Sadi Carnot

Pierre Legrand   13 tháng 5 năm 1834 - 31 tháng 5 năm 1895 3 tháng 4 năm 1888 - 22 tháng 2 năm 1889  

Marie François Sadi Carnot

Cộng hòa Ôn hòa
Pierre Tirard   27 tháng 9 năm 1827 - 4 tháng 11 năm 1893 22 tháng 2 năm 1889 - 17 tháng 3 năm 1890 Độc lập
Jules Roche   22 tháng 5 năm 1841 - 8 tháng 4 năm 1923 17 tháng 3 năm 1890 - 6 tháng 12 năm 1892 Cánh tả cực đoạn
Jules Siegfried   12 tháng 2 năm 1837 - 26 tháng 9 năm 1922 6 tháng 12 năm 1892 - 4 tháng 4 năm 1893 Liên minh Dân chủ Cộng hòa
Louis Terrier   8 tháng 7 năm 1854 - 20 tháng 8 năm 1895 4 tháng 4 - 3 tháng 12 năm 1893 Trung tả
Antoine Marty   31 tháng 1 năm 1838 - 5 tháng 11 năm 1916 3 tháng 12 năm 1893 - 30 tháng 5 năm 1894 Cộng hòa
Victor Lourties   21/22 tháng 7 năm 1844 - 2 tháng 5 năm 1922 30 tháng 5 năm 1894 - 26 tháng 1 năm 1895  

Marie François Sadi Carnot

Cánh tả
 

Jean Casimir-Perier

 

Félix Faure

André Lebon   26 tháng 8 năm 1859 - 17 tháng 2 năm 1938 26 tháng 1 - 1 tháng 11 năm 1895  

Félix Faure

Không rõ
Gustave Mesureur   2 tháng 4 năm 1847 - 19 tháng 8 năm 1925 1 tháng 11 năm 1895 - 29 tháng 4 năm 1896 Đảng Cấp tiến
Henry Boucher   19 tháng 9 năm 1847 - 1 tháng 2 năm 1927 29 tháng 4 năm 1896 - 28 tháng 6 năm 1898 Liên đoàn Cộng hòa
Émile Maruéjouls   4 tháng 8 năm 1835 - 22 tháng 10 năm 1908 28 tháng 6 - 1 tháng 11 năm 1898 Đảng Cấp tiến
Paul Delombre   18 tháng 3 năm 1848 - 8 tháng 11 năm 1933 1 tháng 11 năm 1898 - 22 tháng 6 năm 1899 Liên minh Dân chủ Cộng hòa
 

Émile Loubet

Alexandre Millerand   10 tháng 2 năm 1859 - 6 tháng 4 năm 1943 22 tháng 6 năm 1899 - 7 tháng 6 năm 1902 Đảng Xã hội người Pháp
Georges Trouillot   7 tháng 5 năm 1851 - 20/21 tháng 11 năm 1916 7 tháng 6 năm 1902 - 24 tháng 1 năm 1905 Độc lập Cấp tiến
Fernand Dubief   14 tháng 10 năm 1850 - 4 tháng 6 năm 1916 21 tháng 1 - 12 tháng 11 năm 1905 Đảng Cấp tiến
Georges Trouillot   7 tháng 5 năm 1851 - 20/21 tháng 11 năm 1916 12 tháng 11 năm 1905 - 14 tháng 3 năm 1906 Độc lập Cấp tiến
 

Armand Fallières

Gaston Doumergue   1 tháng 8 năm 1863 - 18 tháng 6 năm 1937 14 tháng 3 năm 1906 - 4 tháng 2 năm 1908 Đảng Cấp tiến
Jean Cruppi   22 tháng 5 năm 1855 - 16 tháng 10 năm 1933 4 tháng 1 năm 1908 - 24 tháng 7 năm 1909
Jean Dupuy   1 tháng 10 năm 1844 - 31 tháng 12 năm 1919 24 tháng 7 năm 1909 - 2 tháng 3 năm 1911 Liên minh Dân chủ Cộng hòa
Alfred Massé   2 tháng 6 năm 1870 - 28 tháng 12 năm 1951 2 tháng 3 - 27 tháng 6 năm 1911 Đảng Cấp tiến
Maurice Couyba   1 tháng 1 năm 1866 - 18 tháng 11 năm 1931 27 tháng 6 năm 1911 - 14 tháng 1 năm 1912 Không đảng phái.
Fernand David   18 tháng 10 năm 1869 - 17 tháng 1 năm 1935 14 tháng 1 năm 1912 - 24 tháng 1 năm 1913 Cánh tả cấp tiến
Gabriel Guist'hau   22 tháng 9 năm 1863 - 27 tháng 11 năm 1931 21 tháng 1 - 22 tháng 3 năm 1913 Liên minh Dân chủ Cộng hòa
 

Raymond Poincaré

Alfred Massé   2 tháng 6 năm 1870 - 28 tháng 12 năm 1951 Bộ Trưởng Thương mại, Công nghiệp, Điện báo và Điện tín 22 tháng 3 - 9 tháng 12 năm 1913 Đảng Cấp tiến
Louis Malvy   1 tháng 12 năm 1875 - 10 tháng 6 năm 1949 9 tháng 11 năm 1913 - 17 tháng 3 năm 1914
Raoul Péret   29 tháng 11 năm 1870 - 22 tháng 7 năm 1942 17 tháng 3 - 9 tháng 6 năm 1914
Marc Réville   19 tháng 6 năm 1863 - 19 tháng 10 năm 1920 9 - 13 tháng 6 năm 1914 Không rõ
Gaston Thomson   29 tháng 1 năm 1848 - 14 tháng 5 năm 1932 13 tháng 6 năm 1914 - 29 tháng 10 năm 1915 Liên minh Dân chủ Cộng hòa hoặc Đảng Cấp tiến
Étienne Clémentel   29 tháng 3 năm 1864 - 25 tháng 12 năm 1936 29 tháng 10 năm 1915 - 27 tháng 11 năm 1919 Đảng Cấp tiến
Louis Dubois   10 tháng 6 năm 1859 - 20 tháng 1 năm 1946 27 tháng 11 năm 1919 - 20 tháng 1 năm 1920 Liên minh Cộng hòa
Auguste Isaac   6 tháng 9 năm 1849 - 23 tháng 3 năm 1938 20 tháng 1 năm 1920 - 16 tháng 1 năm 1921
 

Paul Deschanel

 

Alexandre Millerand

Lucien Dior   4 tháng 7 năm 1867 - 20 tháng 5 năm 1932 16 tháng 1 năm 1921 - 29 tháng 3 năm 1924
Louis Loucheur   2 tháng 6 năm 1872 - 22 tháng 11 năm 1931 29 tháng 3 - 9 tháng 6 năm 1924 Cánh tả cấp tiến
Pierre-Étienne Flandin   12 tháng 4 năm 1889 - 13 tháng 6 năm 1958 9 - 14 tháng 6 năm 1924 Liên minh Cộng hòa
 

Gaston Doumergue

Eugène Raynaldy   23 tháng 11 năm 1869 - 15 tháng 6 năm 1938 14 tháng 6 năm 1924 - 17 tháng 4 năm 1925
Charles Chaumet   21 tháng 2 năm 1866 - 27 tháng 1 năm 1932 17 tháng 4 - 29 tháng 10 năm 1925 Đảng Cấp tiến và Dân chủ
Charles Daniel-Vincent   31 tháng 3 năm 1874 - 3 tháng 5 năm 1946 29 tháng 10 năm 1925 - 23 tháng 6 năm 1926 Cánh tả cấp tiến
Fernand Chapsal   10 tháng 3 năm 1862 - 10 tháng 2 năm 1939 23 tháng 6 - 19 tháng 7 năm 1926 Đảng Cấp tiến
Louis Loucheur   2 tháng 6 năm 1872 - 22 tháng 11 năm 1931 19 - 23 tháng 7 năm 1926 Cánh tả cấp tiến
Maurice Bokanowski   31 tháng 8 năm 1879 - 2 tháng 9 năm 1928 23 tháng 7 năm 1926 - 2 tháng 9 năm 1928 Liên minh Cộng hòa
Henry Chéron   11 tháng 5 năm 1867 - 14 tháng 4 năm 1936 14 tháng 9 - 11 tháng 11 năm 1928
Georges Bonnefous   30 tháng 11 năm 1867 - 27 tháng 5 năm 1956 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 11 tháng 11 năm 1928 - 3 tháng 11 năm 1929 Mặt trận Cộng hòa và dân chủ
Pierre-Étienne Flandin   12 tháng 4 năm 1889 - 13 tháng 6 năm 1958 3 tháng 1 năm 1929 - 21 tháng 2 năm 1930 Liên minh Cộng hòa
Georges Bonnet   22 tháng 7 năm 1889 - 18 tháng 6 năm 1973 21 tháng 2 - 2 tháng 3 năm 1930 Đảng Cấp tiến
Pierre-Étienne Flandin   12 tháng 4 năm 1889 - 13 tháng 6 năm 1958 2 tháng 3 - 13 tháng 12 năm 1930
Louis Loucheur   2 tháng 6 năm 1872 - 22 tháng 11 năm 1931 13 tháng 12 năm 1930 - 27 tháng 1 năm 1931 Cánh tả cấp tiến
Louis Rollin   27 tháng 3 năm 1879 - 3 tháng 11 năm 1952 27 tháng 1 năm 1931 - 3 tháng 6 năm 1932 Trung dung Cộng hòa
 

Paul Doumer

 

Albert Lebrun

Julien Durand   25 tháng 5 năm 1874 - 10 tháng 9 năm 1973 3 tháng 6 năm 1932 - 31 tháng 1 năm 1933 Đảng Cấp tiến
Louis Serre   17 tháng 8 năm 1873 - 8 tháng 1 năm 1939 31 tháng 1 - 26 tháng 10 năm 1933 Cánh tả Cộng hòa
Laurent Eynac   4 tháng 10 năm 1886 - 16 tháng 10 năm 1970 26 tháng 10 năm 1933 - 30 tháng 1 năm 1934 Cánh tả cấp tiến
Jean Mistler   1 tháng 9 năm 1897 - 11 tháng 11 năm 1988 30 tháng 1 - 9 tháng 2 năm 1934 Đảng Cấp tiến
Lucien Lamoureux   16 tháng 9 năm 1888 - 5 tháng 6 năm 1970 9 tháng 2 - 8 tháng 11 năm 1934
Paul Marchandeau   10 tháng 8 năm 1882 - 31 tháng 5 năm 1969 8 tháng 11 năm 1934 - 1 tháng 6 năm 1935
Laurent Eynac   4 tháng 10 năm 1886 - 16 tháng 10 năm 1970 1 - 7 tháng 6 năm 1935 Cánh tả Cộng hòa
Georges Bonnet   22 tháng 7 năm 1889 - 18 tháng 6 năm 1973 7 tháng 6 năm 1935 - 4 tháng 7 năm 1936 Đảng Cấp tiến
Paul Bastid   17 tháng 5 năm 1892 - 29 tháng 10 năm 1974 4 tháng 6 năm 1936 - 22 tháng 7 năm 1937
Fernand Chapsal   10 tháng 3 năm 1862 - 10 tháng 2 năm 1939 22 tháng 6 năm 1937 - 18 tháng 1 năm 1938
Pierre Cot   20 tháng 11 năm 1895 - 21 tháng 8 năm 1977 Bộ trưởng Thương mại 18 tháng 1 năm 1938 - 10 tháng 4 năm 1938
Fernand Gentin   27 tháng 9 năm 1876 - 24 tháng 4 năm 1946 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 10 tháng 4 năm 1938 - 21 tháng 3 năm 1940
Louis Rollin   27 tháng 3 năm 1879 - 3 tháng 11 năm 1952 21 tháng 3 - 18 tháng 5 năm 1940 Liên minh Cộng hòa
Léon Baréty   18 tháng 10 năm 1893 - 10 tháng 2 năm 1971 18 tháng 5 - 5 tháng 6 năm 1940
Albert Chichery   12 tháng 10 năm 1888 - 15 tháng 8 năm 1944 5 - 16 tháng 6 năm 1940 Đảng Cấp tiến
Yves Bouthillier   26 tháng 10 năm 1901 - 4 tháng 1 năm 1974 16 tháng 6 - 12 tháng 7 năm 1940 Không rõ
Ủy ban Giải phóng Dân tộc Pháp
André Diethelm   3 tháng 7 năm 1896 - 11 tháng 1 năm 1954 Uỷ viên phụ tránh các vấn đề về Thương mại và Công nghiệp 7 tháng 6 - 9 tháng 11 năm 1943   

Henri Giraud (trên) và Charles de Gaulle (dưới)

Không có
Đệ Tứ Cộng hòa Pháp
Jean Letourneau   18 tháng 9 năm 1907 - 16 tháng 3 năm 1986 Bộ trưởng Thương mại 22 tháng 1 - 11 tháng 6 năm 1947  

Vincent Auriol

Phong trào Cộng hòa Nhân dân
Robert Lacoste   5 tháng 7 năm 1898 - 8 tháng 3 năm 1989 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 11 tháng 6 - 22 tháng 10 năm 1947 Xã hội
Trống vị trí (22 tháng 10 - 24 tháng 11 năm 1947)
Robert Lacoste   5 tháng 7 năm 1898 - 8 tháng 3 năm 1989 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 24 tháng 11 năm 1947 - 7 tháng 2 năm 1950  

Vincent Auriol

Xã hội
Jean-Marie Louvel   1 tháng 7 năm 1900 - 13 tháng 6 năm 1970 7 tháng 2 năm 1950 - 11 tháng 8 năm 1951 Phong trào Cộng hòa Nhân dân
Pierre Pflimlin   5 tháng 2 năm 1907 - 27 tháng 6 năm 2000 Bộ trưởng Thương mại và Quan hệ Kinh tế Quốc tế 11 tháng 8 năm 1951 - 20 tháng 1 năm 1952 Phong trào Cộng hòa Nhân dân
Édouard Bonnefous   24 tháng 8 năm 1907 - 24 tháng 2 năm 2007 Bộ trưởng Thương mại 20 tháng 1 - 8 tháng 3 năm 1952 Liên minh Kháng nghị Dân chủ và Xã hôi
Jean-Marie Louvel   1 tháng 7 năm 1900 - 13 tháng 6 năm 1970 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 8 tháng 3 năm 1952 - 8 tháng 1 năm 1953 Phong trào Cộng hòa Nhân dân
Paul Ribeyre   11 tháng 12 năm 1906 - 14 tháng 1 năm 1988 8 tháng 1 - 11 tháng 2 năm 1953 Trung tâm Quốc gia về Độc lập và Nông dân
Guy Petit   23 tháng 11 năm 1905 - 31 tháng 10 năm 1988 Bộ trưởng Thương mại 11 tháng 2 - 28 tháng 6 năm 1953
Jean-Marie Louvel   1 tháng 7 năm 1900 - 13 tháng 6 năm 1970 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 28 tháng 6 năm 1953 - 19 tháng 6 năm 1954 Phong trào Cộng hòa Nhân dân
 

René Coty

Maurice Bourgès-Maunoury   10 tháng 8 năm 1914 - 10 tháng 2 năm 1993 19 tháng 6 - 3 tháng 9 năm 1954 Đảng Cấp tiến
Henri Ulver   24 tháng 3 năm 1901 - 31 tháng 12 năm 1962 3 tháng 9 năm 1954 - 23 tháng 2 năm 1955 Tập Hợp Dân Chúng Pháp
André Morice   10 tháng 10 năm 1900 - 17 tháng 1 năm 1990 23 tháng 2 năm 1955 - 1 tháng 2 năm 1956 Đảng Cấp tiến
Trống vị trí (1 tháng 2 năm 1956 - 6 tháng 2 năm 1957)
Paul Ribeyre   11 tháng 12 năm 1906 - 14 tháng 1 năm 1988 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 6 tháng 2 năm 1957 - 1 tháng 6 năm 1958  

René Coty

Trung tâm Quốc gia về Độc lập và Nông dân
Trống vị trí (1 - 9 tháng 6 năm 1958)
Édouard Ramonet   14 tháng 6 năm 1909 - 4 tháng 8 năm 1980 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 9 tháng 6 năm 1958 - 6 tháng 1 năm 1959  

René Coty

Trung dung cánh hữu
Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp
Jean-Marcel Jeanneney   13 tháng 11 năm 1910 - 17 tháng 9 năm 2010 Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 08 tháng 1 năm 1959 - 17 tháng 11 năm 1959  

Charles de Gaulle

Liên minh những người Dân chủ của nền Cộng hòa
Trống vị trí (17 thng 11 năm 1959 - 6 tháng 7 năm 1972)
Yvon Bourges   26 tháng 9 năm 1941 - 18 tháng 4 năm 2009 Bộ trưởng Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp 6 tháng 7 năm 1972 - 5 tháng 4 năm 1973  

Georges Pompidou

Liên minh vì Nền Cộng hoà mới
Jean Royer   31 tháng 10 năm 1920 - 25 tháng 3 năm 2011 5 tháng 4 năm 1973 - 27 tháng 2 năm 1974 Độc lập (ngả theo hường cảnh hữu)
 

Alain Poher

Yves Guéna   6 tháng 7 năm 1922 - 3 tháng 3 năm 2016 Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp 3 tháng 1 năm 1974 - 27 tháng 5 năm 1974 Liên minh Dân chủ vì Nền Cồng hòa
Vincent Ansquer   11 tháng 1 năm 1925 - 31 tháng 5 năm 1987 Bộ trưởng Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp 28 tháng 5 năm 1974 - 25 tháng 8 năm 1976  

Valéry Giscard d'Estaing

Pierre Brousse   30 tháng 11 năm 1926 - 30 tháng 7 năm 1992 27 tháng 8 năm 1976 - 29 tháng 3 năm 1977 Đảng Cấp tiến
René Monory   6 tháng 6 năm 1923 - 11 tháng 4 năm 2009 Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp 30 tháng 3 năm 1977 - 31 tháng 3 năm 1978 Trung tâm Dân chủ Xã hội
Jacques Barrot   3 tháng 2 năm 1937 - 3 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp 31 tháng 3 năm 1978 - 4 tháng 7 năm 1979 Liên minh vì nền Dân chủ Pháp
Maurice Charretier   17 tháng 9 năm 1926 - 30 tháng 9 năm 1987 4 tháng 7 năm 1979 - 13 tháng 5 năm 1981
André Delelis   23 tháng 5 năm 1924 - 4 thàng 9 năm 2012 22 tháng 5 năm 1981 - 22 tháng 3 năm 1983  

François Mitterrand

Đảng Xã hội
Michel Crepeau   30 tháng 10 năm 1930 - 30 tháng 5 năm 1999 22 tháng 3 năm 1983 - 17 tháng 7 năm 1984 Đảng Cấp tiến Cánh tả
Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Tiểu thủ Công nghiệp
Trống vị trí (17 tháng 7 năm 1984 - 29 tháng 3 năm 1993)
Alain Madelin   26 tháng 3 năm 1946 (Còn sống) Bộ trưởng Doanh nghiệp và phát triển Kinh tế, kiêm phụ trách các vấn đề về Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp 30 tháng 3 năm 1993 - 11 tháng 5 năm 1995  

François Mitterrand

Đảng Cộng hòa
Jean-Pierre Raffarin   3 tháng 8 năm 1948 (Còn sống) Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp 18 tháng 5 năm 1995 - 6 tháng 2 năm 1997  

Jacques Chirac

Công ước Dân chủ
Trống vị trí (7 tháng 2 năm 1997 - 29 tháng 11 năm 2004)
Christian Jacob   4 tháng 12 năm 1959 (Còn sống) Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thương mại, Tiêu dùng, Tiểu thủ Công nghiệp và các ngành nghề tự do 29 tháng 11 năm 2004 - 31 tháng 5 năm 2005  

Jacques Chirac

Liên minh vì Phong trào Nhân dân
Renaud Dutreil   12 tháng 6 năm 1960 (Còn sống) Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp và các ngành nghề tự do 2 tháng 6 năm 2005 - 15 tháng 5 năm 2007
Trống vị trí (16 tháng 5 năm 2007 - 20 tháng 6 năm 2012)
Sylvia Pinel   28 tháng 9 năm 1977 (Còn sống) Bộ trưởng Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp và Du lịch 21 tháng 6 năm 2012 - 31 tháng 3 năm 2014  

François Hollande

Đảng Cấp tiến Cánh tả
Trống vị trí (1 tháng 4 năm 2014 - nay)

Quốc vụ khanh/Bộ trưởng Ủy nhiệm và Thứ trưởng Uỷ nhiệm của Đệ Ngũ Cộng hòa

sửa
Tên Chân dung Sinh - mất Danh xưng chức vị Thời gian làm việc Bộ trưởng phụ trách

(Danh xưng chức vụ kèm theo)

Đảng phái chính trị
Joseph Fontanet   9 tháng 2 năm 1921 - 2 tháng 2 năm 1980 Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Thương mại và Công nghiệp 20 tháng 1 - 17 tháng 11 năm 1959  

Jean-Marcel Jeanneney
(Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp)

Phong trào Cộng hòa Nhân dân
Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề Nội thương 17 tháng 11 năm 1959 - 24 tháng 8 năm 1961  

Jean-Marcel Jeanneney
(Bộ trưởng Công nghiệp)

 

Antoine Pinay

(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)

Wilfrid Baumgartner

(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)

François Missoffe   13 tháng 10 năm 1919 - 28 tháng 8 năm 2003 24 tháng 8 năm 1961 - 28 tháng 11 năm 1962 Wilfrid Baumgartner

(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)

Liên minh vì Nền Cộng hoà mới
 

Valéry Giscard d'Estaing

(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)

Trống vị trí (28 tháng 1 năm 1962 - 22 tháng 6 năm 1969)
Jean Bailly   31 tháng 5 năm 1922 - 20 tháng 4 năm 1984 Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề Ngoại thương 7 tháng 3 năm 1969 - 5 tháng 7 năm 1972  

Valéry Giscard d'Estaing

(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)

Liên minh vì Nền Cộng hoà mới
Trống vị trí (5 tháng 7 năm 1972 - 29 tháng 3 năm 1977)
Antoine Rufenacht
Claude Coulais
 
 
11 tháng 5 năm 1939 - 5 tháng 9 năm 2020

23 tháng 1 năm 1924 - 3 tháng 11 năm 2009
Quốc vụ khanh 4 tháng 1 năm 1977 - 31 tháng 3 năm 1978  

René Monory

(Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp)

Tập hợp vì nền Cộng hòa (?)

Độc lập

Liên minh vì nền Dân chủ Pháp

Trống vị trí (1 tháng 4 năm 1978 - 23 tháng 7 năm 1984)
Jean-Marie Bockel   22 tháng 6 năm 1950 (Còn sống) Quốc vụ khanh 23 tháng 7 năm 1984 - 19 tháng 2 năm 1986 Michel Crépeau

(Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và tiểu thủ Công nghiệp

Đảng Xã hội
Trống vị trí (20 tháng 2 - 25 tháng 3 năm 1886)
Georges Chavanes   6 tháng 1 năm 1925 - 8 tháng 10 năm 2019 Bộ trưởng Uỷ nhiệm phụ trách các vấn đề Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ 25 tháng 3 năm 1986 - 10 tháng 5 năm 1988  

Édouard Balladur

(Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Tư nhân hóa)

Liên minh vì nền Dân chủ Pháp
Francois Doubin   23 tháng 4 năm 1933 - 18 tháng 6 năm 2019 Thứ trưởng Uỷ nhiệm phụ trách các vấn đề Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp và Du lịch 12 tháng 5 năm 1989 - 2 tháng 4 năm 1992 Roger Fauroux

(Bộ trưởng Công nghiệp, Ngoại thương và Tư nhân hóa)

Đảng Cấp tiến Cánh tả
Thứ trưởng Uỷ nhiệm phụ trách các vấn đề Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp Roger Fauroux

(Bộ trưởng Công nghiệp, Ngoại thương và Quy hoạch vùng)

Bộ trưởng Ụỷ nhiệm phụ trách các vấn đề về Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp  

Pierre Bérégovoy

(Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Ngân khố)

Bộ trưởng Uỷ nhiệm phụ trách các vấn đề Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp và Tiêu dùng
Jean-Marie Rausch   24 tháng 9 năm 1929 (Còn sống) Bộ trưởng Ụỷ nhiệm phụ trách các vấn đề về Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp 2 tháng 4 - 2 tháng 10 năm 1992  

Michel Sapin

(Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính)

Cử tri theo khuynh hướng cánh hữu hoặc Nhóm Liên minh Trung dung
Gilbert Baumet   5 tháng 2 năm 1943 (Còn sống) 2 tháng 10 năm 1992 - 29 tháng 3 năm 1993 Đảng Xã hội

Phong trào cải cách

Trống vị trí (30 tháng 3 năm 1993 - 3 tháng 6 năm 1997)
Marylise Lebranchu   25 tháng 4 năm 1947 (Còn sống) Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp 4 tháng 6 năm 1997 - 18 tháng 10 năm 2000  

Dominique Strauss-Kahn

(Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp)

Đảng Xã hội
 

Christian Sautter

(Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp)

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp và người Tiêu dùng  

Laurent Fabius

(Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp)

François Patriat   21 tháng 3 năm 1943 (Còn sống) 18 tháng 10 năm 2000 - 25 tháng 2 năm 2002
Christian Pierret   12 tháng 3 năm 1946 (Còn sống) Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Công nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp và người Tiêu dùng 25 tháng 2 - 6 tháng 5 năm 2002  

Laurent Fabius

(Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp)

Renaud Dutreil   12 tháng 6 năm 1960 (Còn sống) Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp và các ngành nghề tự do 7 tháng 5 năm 2002 - 30 tháng 3 năm 2004  

Francis Mer (Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp)

Liên minh vì Phong trào Nhân dân
Christian Jacob   4 tháng 12 năm 1959 (Còn sống) Bộ trưởng Uỷ nhiệm phụ các vấn đề Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp và các ngành nghề tự do 31 tháng 3 - 29 tháng 11 năm 2004  

Nicolas Sarkozy

(Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp)

Trống vị trí (30 tháng 11 năm 2004 - 17 tháng 3 năm 2008)
Hervé Novelli   6 tháng 3 năm 1949 (Còn sống) Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Du lịch và Dịch vụ 18 tháng 3 năm 2008 - 13 tháng 11 năm 2010  

Christine Lagarde

(Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm)

Liên minh vì Phong trào Nhân dân
Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Du lịch và Dịch vụ và Người tiêu dùng
Frédéric Lefebvre   14 tháng 10 năm 1963 (Còn sống) Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Du lịch, Dịch vụ, Nghề tự do và Người tiêu dùng 14 tháng 11 năm 2010 - 10 tháng 5 năm 2012  

Christine Lagarde

(Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm)

 

François Baroin

(Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm)

Sylvia Pinel   28 tháng 9 năm 1977 (Còn sống) Bộ trưởng Uỷ nhiệm phụ trách các vấn đề Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp và Du lịch 16 tháng 5 - 18 tháng 6 năm 2012  

Arnaud Montebourg

(Bộ trưởng Phục hồi Năng suất Lao động)

Đảng Cấp tiến Cánh tả
Trống vị trí (21 tháng 6 năm 2012 - 8 tháng 4 năm 2014)
Valérie Fourneyron   4 tháng 10 năm 1959 (Còn sống) Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề về Thương mại, Tiểu thủ Công nghiệp, Tiêu dung, Kinh tế Xã hội và Đoàn kết 9 tháng 4 - 3 tháng 6 năm 2014  

Arnaud Montebourg

(Bộ trưởng Kinh tế, Phục hồi Năng suất Lao động và Kỹ thuật số)

Đảng Xã hội
Carole Delga không khung 19 tháng 8 năm 1971 (Còn sống) 3 tháng 6 năm 2014 - 17 tháng 6 năm 2015
 

Emmanuel Macron

(Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số)

Martine Pinville   23 tháng 10 năm 1958 (Còn sống) 17 tháng 6 năm 2015 - 5 tháng 10 năm 2017
 

Michel Sapin

(Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính)

Trống vị trí (5 tháng 10 năm 2017 - nay)

Chú thích

sửa
  1. ^ “Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Quốc vụ khanh Pháp”. https://moit.gov.vn/. 6 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2020. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)
  2. ^ Courcelles 1826, p. 192.

Nguồn

sửa