Mở trình đơn chính

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá II

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam II đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá II (1951 - 1960) gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành đã cử ra Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Lao động Việt Nam
Khóa II
1951-1960
khóa I ←
Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Lao động Việt Nam
Nhiệm kỳ19/2/1951 – 10/09/1960
&0000000000000009.0000009 năm, &0000000000000204.000000204 ngày
Chủ tịchHồ Chí Minh
Tổng Bí thưTrường Chinh
(2/1951-10/1956)
Hồ Chí Minh
(10/1956-9/1960)

Ủy viên Bộ Chính trịSửa đổi

Bộ Chính trị được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng với 7 Uỷ viên chính thức và 1 Uỷ viên dự khuyết.

Bộ Chính trị chấp hành các nghị quyết của Hội nghị toàn thể Trung ương, giải quyết những vấn đề thuộc chính sách, phương châm công tác lớn của Đảng giữa hai kỳ hội nghị toàn thể Trung ương.

Nếu chưa đến kỳ hội nghị toàn thể Trung ương mà Bộ Chính trị nhận thấy có những vấn đề quan trọng phải họp Trung ương để giải quyết thì Bộ Chính trị triệu tập hội nghị toàn thể Trung ương bất thường. Gặp trường hợp không thể triệu tập hội nghị toàn thể Trung ương, Bộ Chính trị có thể quyết định.

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trịSửa đổi

 • 7 ủy viên chính thức, sau bổ sung thêm 4 ủy viên nữa:
 1. Hồ Chí Minh (Chủ tịch Đảng, (kiêm Tổng Bí thư từ tháng 10 năm 1956)
 2. Trường Chinh (Tổng Bí thư đến tháng 10 năm 1956)
 3. Lê Duẩn
 4. Hoàng Quốc Việt (đến tháng 10 năm 1956)
 5. Võ Nguyên Giáp
 6. Phạm Văn Đồng
 7. Nguyễn Chí Thanh
 8. Lê Đức Thọ (bổ sung từ cuối năm 1955)
 9. Hoàng Văn Hoan (bổ sung tại Hội nghị lần thứ 10 mở rộng năm 1956)
 10. Nguyễn Duy Trinh (bổ sung tại Hội nghị lần thứ 10 mở rộng năm 1956)
 11. Phạm Hùng (bổ sung tại Hội nghị lần thứ 10 mở rộng năm 1956)
 12. Lê Thanh Nghị (bổ sung tại Hội nghị lần thứ 10 mở rộng năm 1956)

Ban Bí thưSửa đổi

Ban Bí thư chấp hành các nghị quyết của Bộ Chính trị; dựa theo các nghị quyết của Bộ Chính trị mà định chủ trương cụ thể và giải quyết những vấn đề về kế hoạch thi hành.

Danh sách Ủy viên Ban Bí thưSửa đổi

 1. Trường Chinh (Tổng Bí thư đến tháng 10 năm 1956)
 2. Lê Duẩn
 3. Phạm Văn Đồng
 4. Lê Văn Lương
 5. Nguyễn Duy Trinh (bổ sung từ tháng 8 năm 1955)
 6. Hồ Chí Minh (bổ sung và làm Tổng Bí thư từ tháng 10 năm 1956)
 7. Võ Nguyên Giáp (bổ sung từ tháng 10 năm 1956)
 8. Phạm Hùng (bổ sung từ tháng 11 năm 1958)
 9. Tố Hữu (bổ sung từ tháng 11 năm 1958)
 10. Hoàng Anh (bổ sung từ tháng 11 năm 1958)

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng) từ ngày 25-8 đến ngày 5-10-1956 đồng ý để Trường Chinh thôi giữ chức Tổng Bí thư, vẫn là Uỷ viên Bộ Chính trị và Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng kiêm Tổng Bí thư của Đảng. Về Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng) đã bổ sung thêm bốn uỷ viên: Hoàng Văn Hoan, Phạm Hùng, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị. Ban Bí thư gồm: Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh. Hội nghị đã quyết định kỷ luật: đưa Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương, đồng ý để Lê Văn Lương rút ra khỏi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đưa xuống làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.

Các hội nghị Trung ương ĐảngSửa đổi

Hội nghị TW
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính
1 13/3/1951 1 ngày Hội nghị xác định tính chất trường kỳ gian khổ, tự lực cánh sinh của cuộc kháng chiến, quyết định phương châm, nhiệm vụ trong tình hình mới.
2 27/9-5/10/1951 10 ngày Hội nghị quyết định ba nhiệm vụ lớn nhằm củng cố và phát triển sức kháng chiến của toàn dân.
3 22-28/4/1952 9 ngày Hội nghị bàn về việc đẩy mạnh chiến tranh du kích, bồi dưỡng lực lượng kháng chiến, nâng cao sức mạnh quân đội và xây dựng Đảng.
4 25-30/1/1953 6 ngày Hội nghị quyết định tiến hành cải cách ruộng đất trong kháng chiến.
5 14-23/11/1953 10 ngày Tổ chức cùng Hội nghị toàn quốc của Đảng.
Hội nghị bàn về nhiệm vụ cải cách ruộng đất và thông qua cương lĩnh ruộng đất của Đảng.
6
mở rộng
15-18/7/1954 4 ngày Hội nghị bàn về tình hình mới nhằm phá tan âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ.
7
mở rộng
3-12/3/1955 10 ngày Hội nghị đề ra 5 nhiệm vụ nhằm cải cách miền Bắc và đấu tranh tiến tới thực hiện thống nhất đất nước.
8 13-20/8/1955 8 ngày Hội nghị đề ra nhiệm vụ tập hợp mọi lực lượng nhằm thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.
9
mở rộng
19-24/4/1956 6 ngày Hội nghị quyết định tăng cường sự lãnh đạo tập thể trong Đảng, thực hiện việc mở rộng dân chủ nội bộ, xác định vai trò quần chúng nhân dân và vai trò cá nhân trong lịch sử.
10
mở rộng
25/8-5/10/1956 39 ngày Hội nghị kiểm điểm công tác cải cách ruộng đất ở miền Bắc, đề ra nhiệm vụ kiên quyết sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, phát huy những kết quả thắng lợi đã đạt được và bàn một số vấn đề khác.
Tại Hội nghị Trung ương Đảng quyết định Trường Chinh thôi giữ chức Tổng Bí thư, bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị.
11
mở rộng
3-7/12/1956 5 ngày Hội nghị kiểm điểm công tác kế toán tài chính trong 2 năm qua và đề ra nhiệm vụ, phương hướng công tác tài chính năm 1957.
12
mở rộng
3/1957 7 ngày Hội nghị thảo luận và thông qua hai nội dung quan trọng: Về kế hoạch nhà nước năm 1957 và Vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.
13
mở rộng
19-21/2/1957 3 ngày Hội nghị bàn về cải tiến chế độ tiền lương.
14 11/1958 5 ngày Hội nghị bàn về nhiệm vụ kế hoạch 3 năm (1958 - 1960) và tổng kết cải cách ruộng đất.
15
mở rộng
12-22/1/1959 11 ngày Hội nghị quyết định về nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam và vai trò, vị trí miền Bắc Xã hội chủ nghĩa đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.
16
mở rộng
16-30/4/1959
1-10/6/1959
25 ngày Hội nghị bàn về hợp tác hóa nông nghiệp và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.
17
mở rộng
10/1959 10 ngày Hội nghị quyết định về việc tổ chức Đại hội Đảng ở các cấp và cử đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc của Đảng.

Ủy viên chính thức Trung ươngSửa đổi

Ủy viên dự khuyết Trung ươngSửa đổi

 1. Nguyễn Khang
 2. Nguyễn Văn Trân
 3. Hà Huy Giáp
 4. Hồ Viết Thắng (Hồ Sĩ Khảng)
 5. Văn Tiến Dũng
 6. Tố Hữu (ủy viên chính thức từ năm 1955)
 7. Hồ Tùng Mậu (hy sinh 23/7/1951)
 8. Nguyễn Văn Kỉnh
 9. Nguyễn Chánh (mất 1957)
 10. Hoàng Anh
 11. Trần Hữu Dực (ủy viên chính thức từ tháng 3 năm 1955)
 12. Bùi Quang Tạo (ủy viên chính thức từ tháng 3 năm 1955)
 13. Xuân Thủy (ủy viên chính thức từ tháng 3 năm 1955)
 14. Trần Nam Trung (Trần Lương) (ủy viên chính thức từ tháng 3 năm 1955)
 15. Nguyễn Thị Thập (ủy viên chính thức từ tháng 3 năm 1955)
 16. Đỗ Mười (ủy viên chính thức từ tháng 3 năm 1955)

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi