Cảnh Hoàn Hầu (chữ Hán:景桓侯) là thụy hiệu của một số vị hầu tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Tây Hán Quán quân Cảnh Hoàn Hầu Hoắc Khứ Bệnh
  • Bắc Ngụy Thái Xương Cảnh Hoàn Hầu Úy Nguyên (trước đó từng làm Phú Thành Cảnh Hoàn Nam, sau được tiến phong làm Bác Lăng Cảnh Hoàn Công, sau nữa được cải phong làm Hoài Dương Cảnh Hoàn Công, cuối cùng được thăng cấp thành Hoài Dương Cảnh Hoàn Vương)

Xem thêm sửa