Hán Thiếu Đế (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hán Thiếu Đế (chữ Hán:漢少帝) có thể là những vị hoàng đế nhà Hán sau:

Danh sách sửa

  • Hán Thiếu Đế Lưu Cung, sử gọi là Tiền Thiếu Đế nhà Tây Hán
  • Hán Thiếu Đế Lưu Hồng, sử gọi là Hậu Thiếu Đế nhà Tây Hán
  • Hán Thiếu Đế Lưu Ý, sử gọi là Tiền Thiếu Đế nhà Đông Hán
  • Hán Thiếu Đế Lưu Biện, sử gọi là Hậu Thiếu Đế nhà Đông Hán, cũng có sách gọi là Phế Đế, sau bị nhà Tào Ngụy giáng xuống làm Hoằng Nông Hoài Vương

Xem thêm sửa