Lý Quang Địa

Lý Quang Địa (chữ hán:李光地, 1642-1718), Quan lại nhà Thanh dưới thời Khang Hi

Tiểu sửSửa đổi

Lý Quang Địa, tự Tấn Khanh, quê ở Thôn Hựu Hào Dung, Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến.

Quan LộSửa đổi

Năm Khang Hi thứ 9 (1670), ông đỗ tiến sĩ đệ ngũ danh, quan chí trực lệ tuần phủ, lại bộ thượng thư, văn uyên các đại học sĩ.

Năm Khang Hi thứ 20 (1681), ông cùng với Thi Lang thu hồi Đài Loan.

Năm Khang Hi thứ 37(1698), ông theo Khang Hi đến Thịnh Kinh tế tổ. ông được Khang Hi chọn làm thầy dạy tam a ca Dận Chỉ

Năm Khang Hi thứ 40 (1701), ông vạch tội nhận hối lộ của Minh Châu cho Khang Hi Đế. Sau đó, điêu tra tội trạng của Minh Châu rồi cách chức tống giam vào ngục.

Năm Khang Hi thứ 42 (1703), Khang Hi Đế hạ lệnh bắt giam Sách Ngạch ĐồThái tử tranh vị. Ông được lệnh cùng với Trương Đình Ngọc xử án.

Năm Khang Hi thứ 57 (1718), ông bị bệnh mất.

Năm Ung Chính nguyên niên (1723), ông được truy phong làm thái tử thái phó

Gia quyếnSửa đổi

Tổ phụ: Lý Tiên Xuân

Phụ thân: Lý Triệu Khánh

Mẫu thân: Ngô Thị

Con cái:

Lí Chung Luân

Lí Chung Tu

Lí Chung Tá

Lí Chung Thiển

Lí Chung Kiều

Lí Chung Vượng

Cháu nội:

Lý Thanh Tảo

Cháu cố:

Lý Duy Hàn

Tham khảoSửa đổi

《thanh sử cảo ·liệt truyền 49·lí quang địa 》

dương danh thì 《bi truyền tập ·quyển 13·văn trinh lí công quang địa mộ kệ 》

tuyền châu thị địa phương chí biên soạn uỷ viên hội biên. Tuyền châu thị chí. Bắc kinh: trung quốc xã hội khoa học xuất bản xã. 2000-5: đệ nhất chương  nhân vật truyền. ISBN 7-5004-2700-X. (nguyên thỉ nội dung tồn đương vu 2009-09-15). Lí quang địa tấu đối :"kim nghị khai khoáng dĩ tô dân khốn, thỉnh trước lệnh cấm chỉ. Thổ trước bần dân vô sản nghiệp chức sự giả, hứa nhân trì nhất diêu nhi việt cảnh giả hữu tru, tắc gian dân bất trí tụ đồ sơn trạch dĩ sinh sự đoan hĩ. "(phương bao :《an khê lí tương dật sự 》)

《lí quang địa niên phả 》kí :"cái minh quý khoáng đồ chi hoạ, thượng sở tố niệm cố dã. Vu thị đặc chỉ bất chuẩn hành. "

toàn tổ vọng 《kiết kĩ đình tập ngoại biên 》quyển tứ thập tứ 《đáp chư sinh vấn dung thôn học thuật thiếp tử 》

liên kếtSửa đổi

Tương quan trước tác :[1]

Hàn kì :〈quân chủ hoà bố y chi gian :lí quang địa tại khang hi thì đại đích hoạt động cập kì đối khoa học đích ảnh hưởng 〉.

Duy cơ văn khố tiêu chí