Bài viết này trong loại bài
Kinh tế học

Đề cương các chủ đề
Phân loại tổng quát

Kinh tế học vi mô · Kinh tế học vĩ mô
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Lý luận · Các phương pháp không chính thống

Các phương pháp kỹ thuật

Toán học · Kinh tế lượng
Thực nghiệm · Kế toán quốc gia

Lĩnh vực và tiểu lĩnh vực

Hành vi · Văn hóa · Tiến hóa
Tăng trưởng · Phán triển · Lịch sử
Quốc tế · Hệ thống kinh tế
Tiền tệ Tài chính
Công cộng Phúc lợi
Sức khỏe · Nhân lực · Quản lý
Quản trị · Thông tin · Tổ chức · Lý thuyết trò chơi
Lý thuyết tổ chức ngành · Luật pháp
Nông nghiệp · Tài nguyên thiên nhiên
Môi trường · Sinh thái
Đô thị · Nông thôn · Vùng

Danh sách

Tạp chí · Ấn bản
Phân loại · Các chủ đề · Kinh tế học gia

Chủ đề Kinh tế học

Luật pháp và Kinh tế hay phân tích khía cạnh kinh tế trong pháp luật là việc áp dụng các lý thuyết kinh tế (đặc biệt lý thuyết kinh tế vi mô) để phân tích về luật mà bắt đầu chủ yếu là với các học giả trường phái kinh tế học Chicago. Các khái niệm kinh tế được sử dụng để giải thích tác dụng của pháp luật, để đánh giá các quy định pháp lý có hiệu quả về mặt kinh tế, và dự đoán các quy tắc pháp lý sẽ được ban hành.[1]

Quan hệ với các ngành và các phương pháp tiếp cận

sửa

Như được sử dụng bởi các luật sư và các học giả pháp lý, cụm từ "Luật pháp và Kinh tế" đề cập đến ứng dụng phân tích kinh tế vi mô trong các vấn đề pháp lý. Bởi vì sự chồng chéo giữa các hệ thống pháp luật và hệ thống chính trị, một số vấn đề về luật và kinh tế cũng được nêu ra trong kinh tế chính trị, kinh tế hiến phápkhoa học chính trị.

Những cách tiếp cận các vấn đề tương tự từ quan điểm Marxistlý thuyết phê phán / trường phái Frankfurt thường không tự nhận mình là "luật pháp và kinh tế". Ví dụ, nghiên cứu bởi các thành viên của phong trào nghiên cứu pháp lý phê phánxã hội học của pháp luật xem xét nhiều vấn đề cơ bản cũng như những công việc được dán nhãn "luật pháp và kinh tế", mặc dù từ một phối cảnh rất khác nhau.

Tham khảo

sửa
 1. ^ David Friedman (1987). "law and economics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, p. 144.

Đọc thêm

sửa
 • Kai Purnhagen Never the Twain Shall Meet? - A Critical Perspective on Cultural Limits Between Internal Continental Dogmatism and Consequential US-Style Law and Economics Theory in Klaus Mathis Law and Economics in Europe (Springer Science), pp. 3–21, available at [1]
 • Boudewijn Bouckaert, and Gerrit De Geest, eds. (2000). Encyclopedia of Law and Economics (Edward Elgar, Online version. Lưu trữ 2017-01-06 tại Wayback Machine
 • Ronald Coase (1990). The Firm, The Market, and the Law (Chicago: University of Chicago Press, reprint ed.) ISBN 0-226-11101-6.
 • Robert Cooter and Thomas Ulen (2012). Law and Economics (Addison Wesley Longman, 6th edition). ISBN 0-321-33634-8
 • David D. Friedman (1987). "law and economics," The New Palgrave:A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 144–48.
 • _____ (2000). Law's Order. (Princeton University Press). Chapter links. links.
 • _____ (2001). Law's Order: What Economics Has to Do with Law and Why It Matters. ISBN 9780691090092.
 • Martin Gelter & Kristoffel Grechenig, History of Law and Economics, forthcoming in Encyclopedia on Law & Economics.
 • Nicholas L. Georgakopoulos (2005). Principles and Methods of Law and Economics: Basic Tools for Normative Reasoning (Cambridge University Press, ISBN 0-521-82681-0).
 • Kristoffel Grechenig & Martin Gelter, The Transatlantic Divergence in Legal Thought: American Law and Economics vs. German Doctrinalism, Hastings International and Comparative Law Review 2008, vol. 31, p. 295-360
 • Duncan Kennedy (legal philosopher) (1998). "Law-and-Economics from the Perspective of Critical Legal Studies" (from The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law PDF Lưu trữ 2021-04-12 tại Wayback Machine
 • Kornhauser, Lewis (2006). "The Economic Analysis of Law," Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Mestmäcker, Ernst-Joachim (2007). A Legal Theory without Law: Posner v. Hayek on Economic Analysis of Law. Tübingen: Mohr. ISBN 978-3-16-149276-1.
 • Ejan Mackaay (2013), Law and Economics for Civil Law Systems, Cheltenham, Edward Elgar, ISBN 978 1 84844 309 9; softcover forthcoming 2014 [2]
 • Polinsky, A. Mitchell, and Steven Shavell (2008). "law, economic analysis of," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract and pre-publication copy.
 • Richard Posner (2011). Economic Analysis of Law (New York, Wolters Kluwer Law & Business, 8th edition). ISBN 978-0735594425.
 • _____ (2006). "A Review of Steven Shavell's Foundations of Economic Analysis of Law," Journal of Economic Literature, 44(2), pp. 405-414[liên kết hỏng] (press +).
 • Hans-Bernd Schäfer and Claus Ott (2004), “Economic Analysis of Civil Law”, Cheltenham, Edward Elgar Publishing; ISBN 1843762773
 • Shavell, Steven (2004). Foundations of Economic Analysis of Law. Harvard University Press. Description and scroll to chapter-preview links.
 • Robé, Jean-Philippe, The Legal Structure of the Firm, Accounting, Economics, and Law: Vol. 1: Iss. 1, Article 5, Available at: http://www.bepress.com/ael/vol1/iss1/5 Lưu trữ 2011-11-22 tại Wayback Machine (2011).

Liên kết ngoài

sửa