Mẫn hầu

trang định hướng Wikimedia

Mẫn Hầu (chữ Hán: 愍侯 hoặc 闵侯 hay 敏侯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu và tướng lĩnh quan lại.

Danh sách Mẫn Hầu (愍侯) Sửa đổi

Danh sách Mẫn Hầu (敏侯) Sửa đổi

  • Minh triều Phú Dương Cung Mẫn hầu Lý Nhượng (sau được truy tặng là Cảnh Cung Mẫn công)
  • Minh triều Hoài Ninh Vũ Mẫn hầu Tôn Thang (sau được truy tặng làm Lai Vũ Mẫn Công)
  • Minh triều Xương Ninh Tráng Mẫn Hầu Triệu Thắng (truy tặng, thực tế chỉ là Xương Ninh Tráng Mẫn bá)

Danh sách Mẫn Hầu (闵侯) Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi