Phép nhân

phép tính cơ bản

Phép nhân là phép tính toán học của dãn số bởi số khác. Nó là một trong 4 phép tính cơ bản của số học (cộng, trừ, chia). Phép này tác động tới hai hay nhiều đối tượng toán học (thừa số, còn gọi là nhân tử) để tạo ra một đối tượng toán học mới. Ký hiệu của phép nhân là "×" (ngắn gọn hơn là ".", trong lập trình là dấu *). Vì nó là kết quả của dịch vị của toàn bộ số nên có thể nghĩ như nó chứa một vài bản của gốc, toàn bộ số sẽ sản sinh ra số lớn hơn một có thể tính tổng của một vòng lặp; ví dụ, ta lấy một số cộng với nhiêu số như 3 + 3 + 3 + 3 thì ra được 12. Khi ta sử dụng nhân thì nó sẽ nhanh hơn: 3 × 4 (tức thừa số thứ nhất là số hạng còn thừa số thứ hai là số lượng số hạng).

Phép toán nhân hai số

Với

A và B là thừa số
C là tích

Lũy thừaSửa đổi

Phép toán nhân của một số lặp đi lặp lại n lần

 
 
 

Từ đó,

 
a lũy thừa n bằng tích của a nhân với a (chính nó) n lần

Thí dụ

a lũy thừa 3,
 

Phép nhân phân sốSửa đổi

 

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi