Các trường hợp vi phạm và cách báo lỗi
Lỗi vi phạm Tại trang hình Tại trang thành viên Ghi chú
Thiếu nguồn gốc {{thế:tng}} {{thế:thiếu nguồn gốc hình-tb|Tên_hình}}
Thiếu giấy phép {{thế:tgp}} {{thế:thiếu giấy phép-tb|Tên_hình}}
Không nguồn gốc lẫn giấy phép {{thế:tng tgp}} {{thế:thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép-tb|Tên_hình}}
Không thấy bằng chứng cho phép {{thế:tbc}} {{thế:thiếu bằng chứng-tb|Tên_hình}}
Giấy phép vô lý rõ ràng {{thế:gpvl}} {{thế:tb-gpvl|Hình:Tên_hình}}
Nguồn có bản quyền, vi phạm bản quyền {{thế:hvpbq|url=}} {{thế:cb-hvpbq|Hình:Tên_hình}}
Hình không tự do, thiếu cơ sở hợp lý {{thế:Thiếu SDHL}} {{thế:thiếu sử dụng hợp lý-tb|Hình:Tên_hình}}
Hình không tự do, không sử dụng {{thế:SDHLKSD}} {{thế:SDHL không SD-tb|Tên_hình}}
Hình không tự do nhưng thay được bằng hình tự do {{thế:SDHLTT}} {{thế:SDHL thay thế được-tb|Tên_hình}}
Lời giải thích cơ sở hợp lý không hợp lý {{thế:SDHL vô lý}} {{thế:Lý do SDHL vô lý-tb|Hình:Tên_hình}} xem thêm tiêu chuẩn, cần tạo thông báo mới