Thể loại:Kỹ thuật di truyền

Kỹ thuật di truyền (tiếng Anhgenetic engineering) là các kỹ thuật sinh học phân tử có liên quan đến việc gây các biến đổi trên vật liệu di truyền.