Thừa tướng Trung Quốc

Thừa tướng Trung Quốc: là một chức quan cao nhất trong hệ thống quan chế của phong kiến Trung Quốc, sau vua hay hoàng đế. Tùy theo từng thời kỳ, có thay đổi ít nhiều về tên gọi: thừa tướng, tể tướng, tướng gia, tướng quốc v.v. Chức nhiệm chính của tể tướng là thay mặt vua hay hoàng đế giải quyết mọi việc về chính sự của quốc gia. Chức "thừa tướng" được dùng đầu tiên vào thời Tần, nghĩa là "người đứng đầu các quan lại trong triều đình". Thuật ngữ này được gọi với nhiều tên khác nhau theo ý của nhà vua qua các triều đại.

Lịch sửSửa đổi

Vào thời Xuân ThuQuản Trọng là người đầu tiên trở thành tể tướng nước Tề năm 685 TCN. Đến thời kỳ Chiến Quốc thì tại các nước chư hầu khác của nhà Chu đều lập ra chức này. Thời nhà Tần, tên gọi chính thức của chức vụ này là thừa tướng. Đôi khi phân ra làm tả thừa tướng (đứng đầu quan văn) và hữu thừa tướng (đứng đầu quan võ). Nếu hoạn quan làm thừa tướng thì gọi là trung thừa tướng.

Thời kỳ đầu nhà Hán, mô hình tương tự như thời kỳ nhà Tần, thêm ngự sử đại phu là phó. Đến thời Hán Vũ Đế mới lấy những người theo Nho học làm thừa tướng để xử lý các công việc hành chính thường ngày nhưng các công việc hành chính quan trọng vẫn do nội đình giải quyết. Tể tướng khi đó là người đứng đầu thượng thư đài. Đến thời Hán Ai Đế, chức này được đổi thành đại tư đồ. Thời kỳ Đông Hán do tư đồ, tư không, thái úy (tam công) cùng chấp chính. Năm Kiến An thứ 13 (208) thời Hán Hiến Đế lại phục hồi chức thừa tướng, và Tào Tháo là người nắm giữ chức vụ này cho tới ngày 15 tháng 3 năm 220. Lúc này, quyền lực của tế tướng lấn át hoàng đế. Điều này thường xảy ra khi một triều đại trở nên yếu kém, và cũng thường sụp đổ không lâu sau đó.

Thời nhà Tấn và Nam Bắc triều, thừa tướng hay tướng quốc là những quyền thần có địa vị tối cao. Thời Nam-Bắc triều chế độ biến đổi nhiều, hoặc là hoàng đế trực tiếp bàn chính sự hoặc ủy quyền cho cơ mật giả (tức tể tướng). Chức danh có trung thư giám, trung thư lệnh, thị trung, thượng thư lệnh, bộc xạ hoặc tướng quân.

Nhà Tùy định ra tam tỉnh chế, các chức quan đứng đầu tam tỉnh bao gồm: nội sử tỉnh là nội sử lệnh, môn hạ tỉnh là nạp ngôn, thượng thư tỉnh là thượng thư lệnh đều là các chức vụ tương đương tể tướng.

Nhà Đường cải nội sử tỉnh thành trung thư tỉnh, nội sử lệnh thành trung thư lệnh, nạp ngôn thành thị trung.

Từ thời Đường Cao Tông trở đi, có "đồng trung thư môn hạ tam phẩm", đồng trung thư môn hạ bình chương sự chính là tể tướng.

Nhà Tống có đồng bình chương sự là tên gọi chính thức của chức vụ tể tướng, với tham tri chính sự là phó. Đến niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) thời Tống Thần Tông lại cải cách chế độ, cho 2 người đảm nhận công việc của tể tướng, với chức danh của quan đứng đầu là thượng thư tả bộc xạ kiêm môn hạ thị lang, phó là thượng thư hữu bộc xạ kiêm trung thư thị lang. Đến niên hiệu Chính Hòa (1111-1118) thời Tống Huy Tông, đổi tả bộc xạ thành thái tể kiêm môn hạ thị lang, hữu bộc xạ thành thiếu tể kiêm trung thư thị lang. Niên hiệu Tĩnh Khang (1126-1127) thời Tống Khâm Tông lại đổi trở lại thành thượng thư tả bộc xạ kiêm môn hạ thị lang và thượng thư hữu bộc xạ kiêm trung thư thị lang. Đến niên hiệu Kiến Viêm (1127-1130) thời Tống Cao Tông, lại đổi tên gọi chức quan của tể tướng thành thượng thư tả hữu bộc xạ đồng trung thư môn hạ bình chương sự, phó tể tướng thành tham tri chính sự. Niên hiệu Càn Đạo (1165-1173) thời Tống Hiếu Tông đổi thành tả, hữu thừa tướng.

Nhà Nguyên có trung thư tỉnh là cơ quan hành chính cao nhất, chức quan đứng đầu trung thư lệnh thường do hoàng thái tử đảm nhận, dưới có tả hữu thừa tướng, sau lại có bình chương chính sự, chức phó có tả hữu thừa cùng tham tri chính sự.

Thời kỳ đầu nhà Minh đặt trung thư tỉnh với tả-hữu thừa tướng đứng đầu. Năm Hồng Vũ thứ 13 (1380), Minh Thái Tổ bãi bỏ trung thư tỉnh, phế chức vụ thừa tướng, mọi công việc triều chính do hoàng đế tự quyết. Chế độ tể tướng bị bãi bỏ từ đây. Sau hoàng đế do nhiều công việc nên đặt ra chức vụ nội các đại học sĩ đảm nhận công việc văn thư. Sau do chức vụ này trở nên quan trọng, thành ra đại học sĩ có thể coi như là đảm nhận công việc của tể tướng, xưng là phụ thần, làm việc tại thủ phụ.

Nhà Thanh noi theo chế độ nhà Minh, sau Ung Chính thiết lập quân cơ xứ, quân cơ đại thần đảm nhận công việc của tể tướng. Cuối cùng, mô phỏng theo chế độ của Nhật Bản đổi thành nội các tổng lý đại thần.

Danh sách các Thừa tướng của Trung Quốc Sửa đổi

Nhà ThươngSửa đổi

 1. Y Doãn: 1766 - 1750 TCN?
 2. Y Trắc (con trai của Y Doãn)[1]
 3. Vụ Tiên (Wu Xian, pháp sư Shaman)
 4. Gan Xuan
 5. Phó Duyệt, thời vua Vũ Đinh nhà Thương (1324 – 1266 TCN)
 6. Cơ Tử, thời vua Trụ nhà Thương

Nhà Chu Sửa đổi

 1. Khương Tử Nha: 1045 - 1035 TCN
 2. Cơ Đán[2]: 1035 - 1017 TCN
 3. Thiệu công: 1005 - 991 TCN + Tất công Cao
 4. Sái công Mưu Phủ: 947 - 922 TCN
 5. Trịnh Trang công: 720 - 707 TCN
 6. Quản Trọng (nước Tề): 685 - 645 TCN
 7. Bào Thúc Nha
 8. Yến Anh của nước Tề: 580-510 TCN
 9. Ngũ Tử Tư của nước Sở: 515 - 484 TCN
 10. Bá Hi, nước Ngô thời Xuân Thu (thời Phù Sai): 514 - 473 TCN
 11. Cheng Dechen của vua Chu: ? - 632 TCN
 12. Tôn Thúc Ngao của vua Chu: 630 - 593 TCN
 13. Ngô Khởi, thời Chu: 440-381 TCN
 14. Hoàng Yết của vua Sở: 256 TCN
 15. Điền Văn của nước Tề
 16. Điền Đan của nước Tề
 17. Lý Khôi, thời Ngụy Văn hầu: 422- 395 TCN
 18. Hui Shi: 380 - 305 TCN (thời Chiến Quốc, bạn của Trang Tử)
 19. Lạn Tương Như: 285? - 257 TCN (chính khách nước Triệu)
 20. Tô Tần (380 - 284 TCN): 295? - 284 TCN
 21. Nhạc Nghị, nước Yên thời Chiến Quốc
 22. Bách Lý Hề, thời Tần Mục công: 686 - 628 TCN
 23. Thương Ưởng: 359 - 338 TCN, thời Tần Hiếu công
 24. Trương Nghi (tướng quốc thời Tần Chiến Quốc): 329 - 309 TCN

Nhà Tần:Sửa đổi

 1. Lã Bất Vi: 251 - 235 TCN
 2. Lý Tư: 235 - 208 TCN
 3. Triệu Cao: 208 - 207 TCN

Nhà HánSửa đổi

 1. Tiêu Hà: 206 - 193 TCN
 2. Tào Tham: 193 - 190 TCN
 3. Vương Lăng: 190 - 187 TCN
 4. Trần Bình: 187 - 178 TCN
 5. Chu Bột: 178 - 177 TCN
 6. Quán Anh: 177 - 176 TCN
 7. Trương Thương
 8. Bạch Mặc
 9. Thân Đồ Gia (thời Văn đế nhà Hán)
 10. Đào Thanh:
 11. Chu Á Phu: 150 - 147 TCN
 12. Lưu Xá (tước Đào Hầu): 147 -
 13. Vệ Uyển: 153 - 140 TCN
 14. Đậu Anh (Ngụy Kỳ hầu): 140 - 139 TCN
 15. Hứa Xương: 139 - 135 TCN
 16. Điền Phân (Vũ An Hầu): 135 - ? TCN
 17. Công Tôn Hạ
 18. Lưu Khuất Mạo: ? - 92 TCN
 19. Hoắc Quang: 87 - 68 TCN
 20. Ngụy Tương: 68 ? TCN
 21. Khuông Hoành
 22. Vương Mãng: 5 - 8 CN
 23. Lý Tùng: 23 - 25
 24. Đặng Vũ: 25 - 27
 25. Vũ Hán: 36 - 44
 26. Đậu Hiến: 88 - 92
 27. Lý Quốc: 121 - 125
 28. Tôn Bảo: 125 - 141
 29. Lương Ký: 141 - 159
 30. Trần Phồn: 159 - 167
 31. Đậu Vũ: 167 - 168
 32. Tào Qian: 168 - 183
 33. Tào Tung: 183 - 193
 34. Zhang Wen: 193
 35. Lư Thực: 189 - 193
 36. Đổng Trác: 189 - 192
 37. Hà Tiến: 189
 38. Vương Doãn: 189 - 192
 39. Mã Midi: ? - 194
 40. Tuân Sảng (128–190)
 41. Hoàng Phủ Tung: 184 - 190
 42. Chu Tuấn (? - 195)
 43. Tào Tháo: 208 - 220
 44. Tào Phi: 220

Thời Tam quốcSửa đổi

 1. Tôn Thiệu (221–225, Đông Ngô)
 2. Cố Ung (225–243, Đông Ngô)
 3. Lục Tốn (244–248, Đông Ngô)
 4. Gia Cát Khác (249–253, Đông Ngô)
 5. Tôn Tuấn (253–256, Đông Ngô)
 6. Tôn Lâm (258, Đông Ngô)
 7. Bộc Dương Hưng (262–264, Đông Ngô)
 8. Lục Khải[3]: 266 - ? (Đông Ngô)
 9. Trương Đễ (279–280, Đông Ngô)
 10. Gia Cát Lượng (221–234, Thục Hán)
 11. Tưởng Uyển (234 - 247, Thục Hán)
 12. Phí Vĩ (247 - 253, Thục Hán)
 13. Khương Duy (253 - 264, Thục Hán)
 14. Giả Hủ (Bắc Ngụy)
 15. Hoa Hâm (Bắc Ngụy)
 16. Chung Do (Bắc Ngụy)
 17. Vương Lãng (Bắc Ngụy)
 18. Trần Quần (Bắc Ngụy)
 19. Đổng Chiêu (Bắc Ngụy)
 20. Cui Lin (Bắc Ngụy)
 21. Mãn Sủng (Bắc Ngụy)
 22. Jiang Ji (Bắc Ngụy)
 23. Tào Sảng (Bắc Ngụy)
 24. Tư Mã Ý (Bắc Ngụy)
 25. Cao Nhu (Bắc Ngụy)
 26. Vương Lăng (Bắc Ngụy)
 27. Zhuge Dan (Bắc Ngụy)
 28. Sun Li (general) (Bắc Ngụy)
 29. Sima Shi (Bắc Ngụy)
 30. Sima Zhao (Bắc Ngụy)
 31. Tư Mã Phù (Bắc Ngụy)
 32. Wang Chang (Bắc Ngụy)
 33. Wang Guan (Bắc Ngụy)
 34. Deng Ai (Bắc Ngụy)
 35. Zhong Hui (Bắc Ngụy)
 36. Sima Yan (Bắc Ngụy)
 37. Wang Xiang (Bắc Ngụy)
 38. Sima Wang (Bắc Ngụy)

Thời Tây Tấn (nhiếp chính):Sửa đổi

 1. Vệ Quán: 265 - 290
 2. Dương Tuấn: 290-291
 3. Tư Mã Lượng/Vệ Quán: 291.
 4. Hoàng hậu Giả Nam Phong: 291-300
 5. Tư Mã Luân: 300-301
 6. Tư Mã Quýnh: 301-302
 7. Tư Mã Nghệ: 302-304
 8. Tư Mã Dĩnh: 304
 9. Tư Mã Ngung: 304-306
 10. Tư Mã Việt: 306-313
 11. Sách Lâm và Diêm Đỉnh: 313 - 316

Thời Đông Tấn:Sửa đổi

 1. Vương Đạo: 317 - 325, 330 - 339
 2. Dữu Lượng: 326 - 339
 3. Hoàn Ôn: 346? - 373
 4. Tạ An, Vương Thản Chi: 373 - 385
 5. Tư Mã Đạo Tử: 385 - 403
 6. Tư Mã Nguyên Hiển: 403
 7. Hoàn Huyền: 403 - 404
 8. Lưu Dụ: 404 - 420

Thời Nam - Bắc triềuSửa đổi

Bắc NgụySửa đổi

 1. Thác Bạt Nghi: 398 - 409
 2. Thác Bạt Đảo (sau là Ngụy Thái Vũ đế): 422 - 423
 3. Thôi Hạo: 423 - 450
 4. Thác Bạt Hoảng (hoàng thái tử Bắc Ngụy): 443 - 451
 5. Thác Bạt Tuấn (Ngụy Văn Thành đế): 452
 6. Ất Phất Hồn (thời Ngụy Hiến Văn đế): 461 - 466
 7. Phùng thái hậu: 466 - 490
 8. Cao Triệu: 490 - 514
 9. Cao Chiếu Dung (thái hậu của Ngụy Tuyên Vũ đế): 514 - 515
 10. Cao Dương vương Nguyên Ung: 515
 11. Hồ Thừa Hoa (thái hậu của vua Ngụy Hiếu Minh đế): 515 - 520 (lần một)
 12. Nguyên Xoa: 520 - 525
 13. Hồ thái hậu (lần 2): 525 - 528
 14. Nhĩ Chu Vinh: 528 - 530
 15. Nhĩ Chu Triệu: 530 - 532
 16. Cao Hoan: 532 - 546
 17. Cao Trừng (con trai Cao Hoan): 547 - 549
 18. Cao Dương (em trai Cao Trừng): 549 - 550, cướp ngôi Đông Ngụy và lập Bắc Tề

Bắc TềSửa đổi

Khai Phong vương Dương Âm, Bình Tần vương Cao Quy Ngạn, Yên Tử Hiến, và Trịnh Di: 560 - 561

Bắc ChuSửa đổi

 1. Vũ Văn Hộ: 557 - 572
 2. Vũ Văn Hiến: 572 - 578
 3. Dương Kiên: 580 - 581, cướp ngôi Bắc Chu và lập nhà Tùy

Nam triều

Thời TùySửa đổi

 1. Dương Tố: 589 - 606
 2. Dương Huyền Cảm: 606 - 613
 3. Vũ Văn hóa Cập: 618 - 619

Thời Đường:Sửa đổi

 1. Vũ Văn Sĩ Cập: 618 - 622?
 2. Phong Đức Di: 624? - 630?
 3. Phòng Huyền Linh:
 4. Cao Quý Phụ: 650 - 652
 5. Trưởng Tôn Vô Kị: 650 - 659
 6. Địch Nhân Kiệt: 691 - 700
 7. Trương Giản Chi: 700 - 706
 8. Võ Tam Tư: 706 - 707
 9. Khương Kiểu: 713 - 716
 10. Diêu Sùng, Tống Cảnh: 713 - 716
 11. Tống Cảnh: 716 - 719
 12. Trương Gia Trinh, Nguyên Can Diệu: 719 - 723
 13. Trương Thuyết: 723 - 726
 14. Lý Nguyên Hoành: 726 - 728
 15. Tiêu Tung: 728 - 729
 16. Bùi Quang Đình: 729 - 733
 17. Vương Khâu (từ chối): 733
 18. Hàn Hưu: 733
 19. Trương Cửu Linh: 733 - 737
 20. Lý Lâm Phủ: 738 - 752
 21. Dương Quốc Trung: 752 - 755
 22. Bùi Miện: 756 - 760
 23. Lý Hiện: 760
 24. Tiêu Hoa: 760? - 762
 25. Nguyên Tái: 762 -
 26. Trình Nguyên Chấn: 762 - 763
 27. Nguyên Tái (lần 2): 763 - 767?
 28. Đỗ Hồng Tiệm: 767? - 769
 29. Bùi Miện: 769
 30. Nguyên Tái (lần 3): 769 - 777
 31. Dương Oản: 777
 32. Điền Thừa Tự: 777 - 779
 33. Lý Trung Thần: 779 - 780
 34. Thường Cổn: 780
 35. Thôi Hựu Phủ: 780
 36. Lư Kỉ: 781 - 784
 37. Lư Hàn: 784 - 785
 38. Lưu TưThôi TạoTề Ánh: 785 - 787
 39. Trương Diên Thưởng: 787 - 789?
 40. Lý Bí: 789
 41. Đậu Tham: 789 - 792
 42. Lục Chí: 792 - 795
 43. Cao Dĩnh: 801? - 805
 44. Vi Chấp Nghị: 804 - 805
 45. Viên Tư, Đỗ Hoàng Thường: 805
 46. Đỗ Hoàng Thường, Lý Cát Phủ: 805 - 814
 47. Lý Phùng Cát: 814 - 815?
 48. Võ Nguyên Hoành, Bùi Độ: 815
 49. Bùi Độ: 815 - 818
 50. Hoàng Phủ Bác, Trình Dị: 819 - 820
 51. Lệnh Hồ Sở: 820
 52. Thôi Thực: 820 - 821
 53. Đỗ Nguyên Dĩnh: 821 - 824
 54. Bùi Độ: 824 - 827
 55. Vi Xử Hậu: 827 - 829
 56. Lộ Tùy: 829
 57. Lý Tông Mẫn: 829 - 830
 58. Tống Thân Tích: 830 - 831
 59. Ngưu Tăng Nhụ: 831 - 833
 60. Lý Đức Dụ: 833 - 834
 61. Lý Tông Mẫn (lần 2): 834 - 835
 62. Trịnh Đàm, Lý Thạch: 835 - 839
 63. Trần Di HànhDương Tự Phục và Lý Giác: 837 - 842
 64. Lý Đức Dụ (lần 2): 840
 65. Thôi Củng: 840 - 843
 66. Lý Nhượng Di: 842
 67. Lý Thân: 843
 68. Thôi Huyễn: 843 - 845
 69. Lý Hồi: 845 - 846
 70. Lý Đức Dụ (lần 3): 846 (bị bãi chức)
 71. Bạch Mẫn Trung, Lư Thương: 846 - 848?
 72. Ngụy Phù: 848? - 849
 73. Thôi Quỳ, Lệnh Hồ Đào cùng Ngụy Mô: 849 - 854?
 74. Bùi Hưu: 854? - 855
 75. Ngụy Mô: 855 - 857
 76. Thôi Thận Do: 857 - 858
 77. Tiêu Nghiệp, Hạ Hầu Tư: 858 - 860
 78. Đỗ Thẩm Quyền: 860 - 862
 79. Bạch Mẫn Trung: 860 - 861
 80. Tưởng Thân: 861 - 862
 81. Hạ Hầu Tư: 862 - 864
 82. Tiêu Trí: 864 - 865
 83. Cao Cừ: 865 - 867?
 84. Khang Thừa Huấn, Tào Xác: 868 - 870
 85. Vi Bảo Hành: 870 - 873 (cùng nhiều người khác)
 86. Vương Đạc: 873 - 881
 87. Vi Chiêu Độ: 881 - 895
 88. Đỗ Nhượng Năng: 885 - 892
 89. Trương Tuấn: 887 - 891
 90. Thôi Chiêu Vĩ: 891 - 895
 91. Trịnh Khể: 894
 92. Từ Ngạn Nhược: 894 - 900
 93. Vương Đoàn: 895
 94. Lý Hề: 895
 95. Lục Ỷ: 895 - 896
 96. Thôi Dận: 896 - 899

Thời Tống:Sửa đổi

Bắc Tống:Sửa đổi

 1. Triệu Phổ: 960 - 976
 2. Tiết Cư Chính: 976 - 981
 3. Lư Đa Tốn: 976 - 98
 4. Thẩm Luân: 981 - 982
 5. Lý Phưởng: 983 - 988
 6. Triệu Phổ (lần 2): 988 - 992
 7. Lã Mông Chánh: 988 - 991
 8. Lý Phưởng: 991 - 996
 9. Lã Đoan: 996 - 998
 10. Trương Tề HiềnLý Hãng: 998 - 1000
 11. Lã Mông ChánhHướng Mẫn Trung: 1001 - 1004
 12. Tất Sĩ AnKhấu Chuẩn: 1004 - 1006
 13. Vương Đán: 1006 - 1017
 14. Khấu Chuẩn: 1017
 15. Khâm Nhược: 1017 - 1020
 16. Đinh Vị: 1020 - 1022
 17. Lã Di Giản: 1022 - 1038
 18. Phạm Trọng Yêm: 1038 - 1043
 19. Bàng Tịch: 1044 - 1056
 20. Hàn Kỳ: 1057 - 1063
 21. Phú Bật: 1069 - 1070
 22. Vương An Thạch: 1070 - 1074
 23. Hàn Giáng: 1074 - 1075
 24. Hàn Chẩn: 1085 - 1086
 25. Tư Mã Quang: 1086
 26. Lã Công Trứ: 1086 - 1089
 27. Lã Đại PhòngPhạm Thuần Nhân: 1089
 28. Tô Tụng: 1089 - 1093
 29. Phạm Thuần Nhân: 1093 - 1094
 30. Chương Đôn: 1094 - 1100
 31. Tăng Bố: 1100 - 1102
 32. Sái Kinh: 1102 - 1106
 33. Đĩnh Chi: 1106 - 1107
 34. Sái Kinh (lần 2): 1107 - 1125
 35. Hà Chấp Trung: 1109 - 1110
 36. Trương Thương Anh: 1110 - 1112
 37. Trịnh Cư Trung (thái tể): 1112 - 1119
 38. Vương Phủ: 1119 - 1124
 39. Bạch Thời Trung: 1124 - 1126
 40. Trương Bang Xương: 1126 - 1127

Nam Tống:Sửa đổi

 1. Lý Cương: 1127
 2. Hoàng Tiềm Thiện: 1127 - 1128
 3. Chu Thắng Phi: 1128 - 1134
 4. Phạm Tông Doãn: 1131
 5. Lữ Di Hạo: 1131 - 1134
 6. Triệu Đỉnh: 1134 - 1135
 7. Trương Tuấn: 1135 - 1137
 8. Triệu Đỉnh: 1137 - 1140
 9. Tần Cối: 1140 - 1155
 10. Tần Hi: 1155
 11. Vạn Sĩ Tiết: 1155 - 1158
 12. Thang Tư Thoái: 1159 - 1161?
 13. Trần Khang Bá: 1162
 14. Trương Tuấn: 1162 - 1164
 15. Sử Hạo: 1162
 16. Thang Tư Thoái: 1164
 17. Trần Khang Bá: 1164 - 1165[4]
 18. Tiền Đoan Lễ: 1165
 19. Hồng Thích: 1166
 20. Diệp DungNgụy Kỉ: 1166 - 1167
 21. Tưởng Phất: 1167 - 1169
 22. Ngu Doãn Văn: 1169 - 1174
 23. Tăng Hoài: 1174
 24. Diệp Hành: 1174 - 1175
 25. Cung Mậu Lương: 1176 - 1177
 26. Vương Hoài: 1177 - 1178
 27. Triệu Hùng: 1178 - 1179[5]
 28. Vương Hoài (lần 2): 1179 - 1187
 29. Chu Tất ĐạiLưu Chính: 1187 - 1198
 30. Triệu Nhữ Ngu: 1189 - 1195
 31. Dư Đoan Lễ: 1196
 32. Kinh Thang: 1196 - 1200
 33. Tạ Thâm Phủ: 1200 - 1202
 34. Hàn Thác Trụ: 1199 - 1208
 35. Trần Tự Cường: 1202 - 1208
 36. Tiền Tượng Tổ: 1208
 37. Sử Di Viễn: 1209 - 1233
 38. Trịnh Thanh Chi, Kiều Hành Giản: 1236
 39. Thôi Dữ Chi: 1236 - 1237
 40. Kiều Hành Giản: 1237 - 1239
 41. Lý Tông MiễnSử Tung Chi: 1239 - 1244
 42. Phạm ChungĐỗ Phạm: 1244 - 1246
 43. Trịnh Thanh Chi: 1246 - 1251[6]
 44. Tạ Phương Thúc: 1251 - 1255
 45. Đổng Hòe: 1255
 46. Trình Nguyên Phượng: 1256 - 1258
 47. Đinh Đại Toàn: 1258
 48. Ngô Tiềm: 1259 - 1260
 49. Giả Tự Đạo: 1262 - 1268
 50. Giang Vạn Lý: 1268 - 1274
 51. Vương DượcChương Giám: 1274 - 1275
 52. Trần Nghi TrungLưu Mộng Viêm: 1275
 53. Ngô Kiên: 1276
 54. Văn Thiên Tường: 1275
 55. Lục Tú Phu: 1275 - 1279

Thời Nguyên:Sửa đổi

 1. Bá Nhan: 1265 - 1276
 2. Chân Kim:? - 1285
 3. Harghasun: 1294
 4. Harqasun (phiên âm Hán: 哈剌哈孙, Ha Lạt Ha Tôn): 1307 - 1309
 5. A Hốt Thai, Cáp Lạt Cáp Tôn: 1309
 6. Thác Khắc Thác: 1312
 7. Đảo Lạt Sa: 1328 - 1330
 8. Yến Thiếp Mộc Nhi: 1329 - 1330
 9. Bá Nhan: 1335
 10. Thoát Thoát: 1243 

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ http://www.indiana.edu/~g380/3.1-Shang-2010.pdf
 2. ^ Tứ thư, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2003, trang 278
 3. ^ Tư trị thông giám, quyển 79
 4. ^ Tống sử, quyển 384
 5. ^ Tống sử, quyển 429
 6. ^ Tục tư trị thông giám, quyển 173