Văn Mục Hầu (chữ Hán文穆侯) là thụy hiệu của một số vị hầu tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Đông Tấn Đô Đình Văn Mục Hầu Hà Sung
  • Bắc Ngụy Thuận Dương Văn Mục Hầu (hoặc Vinh Dương Văn Mục quận hầu, Dương Bình Văn Mục quận hầu hay Thanh Uyên Văn Mục huyện hầu) Lý Xung (còn cí thời kỳ gọi là Lũng Tây Văn Mục Công)
  • Nam Tống Dự Chương Văn Mục Hầu Lưu Đức Tú (sau được tiến phong làm Dự Chương Văn Mục Công, trước đó lần lượt giữ chức: Phong Thành Văn Mục Nam, Phong Thành Văn Mục Tử và Phong Thành Văn Mục Bá)

Xem thêm sửa