Văn Mục Thượng Thư (chữ Hán:文穆尚书) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa