Văn Giản Thượng Thư (chữ Hán:文简尚書) là thụy hiệu của một số vị Thượng thư trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa