Văn Giản Vương (chữ Hán:文简王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Tây Ngụy Phù Phong Văn Giản quận vương Nguyên Phu
  • Bắc Tề Bác Lăng Văn Giản Vương Cao Tế
  • Bắc Tống Sở Văn Giản Vương (hoặc Văn An Văn Giản quận vương, Yên Văn Giản Vương, Thân Văn Giản Vương, Định Văn Giản Vương, Tần Văn Giản Vương, Ngụy Văn Giản Vương và Hàn Văn Giản Vương) Hướng Mẫn Trung

Xem thêmSửa đổi