Trang Giản Vương

trang định hướng Wikimedia

Trang Giản Vương (chữ Hán: 莊簡王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, thân vương hay quận vương ở khu vực Á Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sách sửa

 1. Kim triều Quảng Bình Trang Giản quận vương Đồ Đan Trinh (徒单贞): truy tặng
 2. Nam Tống Tần Trang Giản Vương (hoặc Đại Ninh Trang Giản quận vương, Thuận Trang Giản Vương, Vệ Trang Giản Vương và Ngô Trang Giản Vương) Ngô Ích
 3. Minh triều Tĩnh Giang Trang Giản Vương Chu Tá Kính (朱佐敬)
 4. Minh triều Lâm Tuyền Trang Giản Vương Chu Mĩ Dung (朱美塎)
 5. Minh triều Bảo An Trang Giản Vương Chu Công Luyện (朱公鍊)
 6. Minh triều Nhữ Dương Trang Giản Vương
 7. Minh triều Tạc Thành Trang Giản Vương Chu Hữu Kiểu (朱有燆)
 8. Minh triều Nghi Phong Trang Giản Vương
 9. Minh triều Thông Sơn Trang Giản Vương Chu Quý Tường (朱季垟)
 10. Minh triều An Khâu Trang Giản Vương Chu Dương Giám (朱阳鐆)
 11. Minh triều Vĩnh Xuyên Trang Giản Vương
 12. Minh triều Thanh Nguyên Trang Giản Vương
 13. Minh triều Côn Sơn Trang Giản Vương
 14. Minh triều Nhạc Bình Trang Giản Vương
 15. Minh triều Thông Vị Trang Giản Vương
 16. Minh triều Hoài Nhân Trang Giản Vương
 17. Việt Nam Hậu Lê Trang Giản Vương (truy tôn)

Xem thêm sửa